โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 2 รูป

15 มิ.ย. 2567 | 09:08 น.

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 2 รูป “พระครูสถิตธรรมคุณ” เป็น พระราชวัชรธรรมสถิตฯ พระราชาคณะชั้นราช “พระพนมพร คุณวโร” เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนาม พระภาวนาวัชรธรรม

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พร ศักดิ์พระราชาคณะ จํานวน ๒ รูป ดังนี้

คลิกดูจากราชกิจจานุเบกษา

๑. พระครูสถิตธรรมคุณ เป็น พระราชวัชรธรรมสถิต พิพัฒนกิจสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดสุมังคลาราม จังหวัดยโสธร มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๒. พระพนมพร คุณวโร วัดบ้านเหล่า จังหวัดเชียงราย เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระภาวนาวัชรธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                     โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 2 รูป