กระทรวงอุตสาหกรรมปรับแผนขนย้าย "กากแคดเมียม" เน้นเร็ว ปลอดภัย

22 เม.ย. 2567 | 05:10 น.

กระทรวงอุตสาหกรรมปรับแผนขนย้าย "กากแคดเมียม" เน้นเร็ว ปลอดภัย เดินหน้าขนกลับไปฝังกลบในบ่อคอนกรีตของบริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดตาก เพื่อให้มีความสอดคล้องความต้องการของประชาชนรอบโรงงาน 

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะทำงานฯ ได้ปรับแผนการบริหารจัดการการขนย้ายกากแคดเมียมทั้งหมดที่ตรวจพบในจังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี และกรุงเทพฯ กลับไปฝังกลบในบ่อคอนกรีตของบริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดตาก เพื่อให้มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนรอบโรงงานที่ตั้งของบ่อฝังกลบ 

ซึ่งมีข้อห่วงใยเรื่องความมั่นคงแข็งแรงขอบ่อฝังและความเสี่ยงและการปนเปื้อนของกากแคดเมียมลงสู่ผิวดินบริเวณอาคารโกดังเก็บแร่ ประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ที่เสนอให้มีการจัดเก็บกากแคดเมียมที่ทำการตรวจพบและทำการขนย้ายด้วยตู้คอนเทนเนอร์โดยเร็วที่สุด 
 
“ที่ประชุมเห็นชอบให้เร่งการเริ่มดำเนินการขนย้ายให้เร็วขึ้นจากแผนเดิมที่วางแผนไว้ว่าจะเริ่มทำการขนย้ายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัทฯ จะเร่งปรับปรุงซ่อมแซมบ่อฝังกลบกากตะกอนแร่ให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก"
 

อีกทั้ง จะเร่งทำการปูพื้นอาคารโกดังเก็บแร่ซึ่งจะใช้เป็นอาคารจัดเก็บพักคอยกากตะกอนแร่ด้วยวัสดุป้องกันการรั่วซึม รวมถึงจัดทำระบบรวบรวมน้ำและบ่อตกตะกอน ป้องกันการปนเปื้อนและการรั่วซึมของกากตะกอนแร่ลงสู่ผิวดิน ตามข้อเสนอแนะของประชาชนรอบโรงงานที่ตั้งของบ่อฝังกลบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสามารถเริ่มทำการขนย้ายกากแคดเมียมทั้งหมดมาจัดเก็บพักคอยในอาคารโกดังเก็บแร่ รอการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อฝังกลบแล้วเสร็จและจะทำการขนย้ายไปฝังกลบอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด 

กระทรวงอุตสาหกรรมปรับแผนขนย้าย "กากแคดเมียม" เน้นเร็ว ปลอดภัย

นอกจากนี้ รถที่จะใช้ในการขนส่งและวิธีการขนย้ายกากแคดเมียม คณะทำงานฯ มีมติให้บริษัทฯ ทำการขนย้ายกากแคดเมียมที่บรรจุถุงในลักษณะ Double Bag ด้วยรถบรรทุกที่มีวัสดุปิดคลุมมิดชิดร่วมกับการขนย้ายด้วยรถขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ในช่วงแรก 

โดยรถที่ใช้เป็นรถที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมการขนส่งทางบกมีการติดตั้งระบบ GPS และควบคุมการขนส่งด้วยระบบ Manifest 

ดร.ณัฐพลฯ กล่าวอีกว่า จากผลการประชุมปรับแผนการบริหารจัดการการขนย้ายกากตะกอนแร่ทำให้แผนฯมีความครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การขนย้ายกากตะกอนแร่ที่ตรวจพบกลับมาจัดเก็บพักคอยในอาคารโรงเก็บแร่ รวมถึงดำเนินการปรับเสถียรก่อนที่จะทำการฝังกลบในบ่อคอนกรีต 

และทำการปิดบ่อฝังกลบอย่างปลอดภัยตามหลักวิชาการ และการติดตามคุณภาพน้ำใต้ดินจากจุดเฝ้าระวังที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ตลอดจนแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีอุบัติเหตุจากการขนย้ายกากตะกอนแร่ 

อย่างไรก็ตาม คณะทำงานฯ จะทำการประเมินปัญหาและอุปสรรคในการขนย้ายและการฝังกลบเพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การขนย้ายสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความรวดเร็ว มีความปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมาย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
 
นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้เร่งรัดการตรวจสอบ สืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง และการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด อีกทั้ง ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดช่องทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกันที่ถูกต้องของประชาชนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการเผยแพร่มาตรการและแผนการดำเนินงาน รวมถึงผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบไปในทิศทางเดียวกัน 

“ทุกหน่วยงานได้เร่งหารือ ประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถขนย้ายกากแคดเมียมที่ตรวจพบกลับมาฝังกลบที่จังหวัดตากด้วยความรวดเร็วและมีความปลอดภัย ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและข้อห่วงใยของประชาชนให้มากที่สุด และเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการแผนการบริหารจัดการการขนย้ายกากแคดเมียมผลการดำเนินการ และผลตรวจวัดต่าง ๆ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชุมชนรอบข้างโรงงาน"