สมัครสอบภาค ก กทม. 2567 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20,000 ที่นั่ง

31 ม.ค. 2567 | 17:23 น.

สมัครสอบภาค ก กรุงเทพมหานคร ประกาศเปิดรับสมัครสอบภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 20,000 ที่นั่ง ระหว่างวันที่ 1 - 14 ก.พ. 67 ตลอด 24 ชั่วโมง คลิกอ่านรายละเอียดด่วน

นางสาวอรัญญา พรไขยะ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. แจ้งว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 20,000 ที่นั่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ ประกาศนียบัตร (ไม่รวมถึงประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/ อนุปริญญา/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

คุณสมบัติทั่วไป 

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

ลักษณะต้องห้าม อาทิ 

 • เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ก.
 • เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 • เป็นบุคคลล้มละลาย
 • เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ
 • เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 • เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
 • เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

สมัครสอบภาค ก กทม. 2567 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20,000 ที่นั่ง

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th 

 • เลือกหัวข้อ "การสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567" 

ระยะเวลาเปิดรับสมัครสอบ 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เว้นแต่กรณีที่มีการสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสอบครบตามจำนวนที่นั่งสอบทั้ง 20,000 ที่นั่งสอบก่อนวันที่กำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบ หรือไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียม- การสอบได้

คลิกอ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567