กยศ.ลงพื้นที่สัมภาษณ์นักศึกษากู้ไม่ผ่าน 6 ธ.ค.นี้

03 ธันวาคม 2566

นายกฯ ห่วงปมนักศึกษากู้กยศ.ไม่ผ่าน ส่งเจ้าหน้าลงพื้นที่สัมภาษณ์เอง 6 ธ.ค.นี้ ยันถ้าคุณสมบัติครบ รับเงินใน 7 วัน

ดร. เผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้รับทราบกรณีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งร้องเรียนว่า ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)แล้ว และรู้สึกห่วงใยกรณีนี้เป็นอย่างยิ่ง พร้อมได้สั่งการให้ตรวจสอบในประเด็นนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ดร. เผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้รับทราบข้อมูลจากกยศ.ว่า สถานศึกษาดังกล่าว มีผู้กู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2564 จำนวน 9,199 ราย ปีการศึกษา 2565 จำนวน 14,937 ราย และปีการศึกษา 2566 มีผู้ยื่นกู้จำนวน 23,136 ราย อนุมัติแล้ว 16,313 ราย ยังไม่อนุมัติ  6,823 ราย

เนื่องจากพบว่าในกลุ่มที่ยังไม่อนุมัตินี้เป็นผู้ที่มีงานทำ 2,644 ราย ซึ่งไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของการกู้ยืม และตรวจพบความไม่สอดคล้องของข้อมูลหลายประการ เช่น ผู้รับรองรายได้ 1 คน มีการรับรองรายได้ให้กับครอบครัวของผู้กู้ยืมที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดกันจำนวนกว่า 600 ราย 

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 6 ธ.ค.นี้ กยศ.จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปที่มหาวิทยาลัย สัมภาษณ์นักศึกษาทุกคนที่ติดปัญหาและยังไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม โดยนักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามและดำเนินการตามระเบียบที่กองทุนฯ กำหนด “จะมีสิทธิได้กู้ยืมอย่างแน่นอน และได้รับเงินค่าครองชีพงวดแรกภายใน 7 วัน

นอกจากนั้น ในช่วงปลายสัปดาห์หน้า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะลงพื้นที่ตรวจสอบและรับฟังสถานศึกษาอย่างละเอียดอีกด้วย