svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รู้จัก"โสภณ สุวรรณรัตน์" พ่อเมืองภูเก็ตคนใหม่

04 ตุลาคม 2566

ผู้ว่าฯจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ พร้อมปฎิบัติหน้าที่แล้ว หลังสักการะศาลหลักเมือง และท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร พร้อมไปกราบนมัสการ หลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง หลวงพ่อเกลื้อมวัดฉลอง

วันที่ 4 ตุลาคม 2566  นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการผู้เก็ตคนใหม่ เดินทางถึงท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมปฎิบัติหน้าที่แล้วหลังสักการะศาลหลักเมือง และท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร

และไปกราบนมัสการ หลวงพ่อแช่ม  หลวงพ่อช่วง และหลวงพ่อเกลื้อมวัดฉลอง หรือวัดไชยธาราราม

"โสภณ  สุวรรณรัตน์" พ่อเมืองภูเก็ตคนใหม่

ผู้ว่าฯ โสภณ  สุวรรณรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2508 ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดพัทลุง สำเร็จการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง,รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ร.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย


"โสภณ  สุวรรณรัตน์" พ่อเมืองภูเก็ตคนใหม่

นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ เริ่มรับราชการเมื่อปี 2531 เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 ก่อนย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คนที่ 51 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ในปัจุบัน

ผลงานดีเด่น
  - นายอำเภอของประชาชน จังหวัดเลย (พ.ศ. 2551)
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักทะเบียนดีเด่น ระดับประเทศ (พ.ศ. 2552)
  - รางวัลชนะเลิศศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระดับเขต (พ.ศ. 2552)
  - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (พ.ศ. 2556)
  - รางวัลชนะเลิศจังหวัดสะอาดขนาดกลาง ประจำปี 2561 - 2562

รู้จัก"โสภณ สุวรรณรัตน์" พ่อเมืองภูเก็ตคนใหม่ "โสภณ  สุวรรณรัตน์" พ่อเมืองภูเก็ตคนใหม่