svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"ค้างค่าปรับใบสั่งจราจร" ต่อภาษีรถไม่ได้ ให้ดำเนินการตามนี้

26 พฤษภาคม 2566

เริ่มแล้ว "ค้างค่าปรับใบสั่งจราจร" ต่อภาษีรถไม่ได้ มาตรการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างตำรวจจราจร และกรมการขนส่งทางบก เอาจริงคนค้างค่าปรับใบสั่ง ต้องจ่ายพร้อมภาษีรถประจำปี

จากมาตรการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เพื่อลดการกระทำผิดกฎหมาย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ล่าสุดเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก ได้ออกประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ระบบชำระภาษีประจำปีจะเชื่อมต่อกับระบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำการตรวจสอบรถที่ค้างชำระค่าปรับใบสั่งจราจร

ผู้ใดที่ต้องการชำระภาษีประจำปี หากมีใบสั่งค่าปรับจราจรค้างจ่าย จะต้องจ่ายพร้อมกัน ไม่เช่นนั้นจะไม่สามาถต่อภาษีรถได้ โดยสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรค้างชำระได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิก: ตรวจสอบใบสั่งจราจรออนไลน์

ค้างค่าปรับใบสั่งจราจร ต่อภาษีไม่ได้

โดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7ที่นั่ง (รย.1) ,รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7ที่นั่ง (รย.2) และรถยนต์บันทึกส่วนบุคคล (รย.3) ที่อายุการใช้งานไม่เกิน 7ปี นับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรก และผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)เรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก คลิก: เว็บไซต์ชำระภาษีรถประจำปี

ทั้งนี้ มาตรการชะลอการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี สำหรับรถที่มีใบสั่งค้างชำระ ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 นั้น หากมีข้อมูลค่าปรับที่ค้างชำระ เจ้าของรถก็สามารถชำระค่าปรับที่ค้างชำระพร้อมกับชำระภาษีกับนายทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก และรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับจริงได้ทันที

ใบสั่งค้างจ่าย ไม่ได้ป้ายภาษี

กรณีเจ้าของรถประสงค์จะชำระภาษีรถประจำปี โดยไม่ชำระค่าปรับที่ค้างชำระ เจ้าของรถก็ยังคงสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ตามปกติโดยจะได้รับหลักฐานชั่วคราวแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปี

ซึ่งหลักฐานชั่วคราวดังกล่าวจะมีอายุ 30 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนออกให้ และสามารถนำหลักฐานแสดงการชำระค่าปรับมาแสดงต่อนายทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีได้ เมื่อชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว