คอเหล้า "เมาแล้วขับ" รู้ไว้ ทำผิดซ้ำโทษอ่วมหลายเท่าตัว

25 พ.ค. 2566 | 08:27 น.

กระทรวงยุติธรรม เตือนคอเหล้า นักดื่ม "เมาแล้วขับ" ไม่ปรับพฤติกรรม รู้ไว้หากกระทำความผิดซ้ำ ภายในระยะเวลา 2ปี นับจากวันที่กระทำความผิดครั้งแรก ตามกฎหมายจราจรต้องรับโทษเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว

สำหรับนักดื่ม ที่เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีฐาน "เมาแล้วขับ" รู้หรือไม่หากกระทำความผิดซ้ำภายในระยะเวลา 2ปี โทษที่จะได้รับจากการเมาแล้วขับจะถูกลงโทษหนักกว่าเดิมเป็นทวีคูณ

เพจกระทรวงยุติธรรม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานเมาแล้วขับเอาไว้ว่า ผู้ดื่มสุราแล้วขับรถ หากเป็นผู้ที่ใบขับขี่ตลอดชีพหรือใบขับขี่ 5 ปี และมีอายุเกิน 20 ปี  และมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาแล้วขับ

สำหรับผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีใบอนุญาตขับขี่ยังไม่ถึง 2 ปี หรือมีใบอนุญาตขับขี่สำหรับรถประเภทอื่นที่ใช้แทนกันไม่ได้ หรือไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรืออยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ หากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาแล้วขับ

โทษ เมาแล้วขับ

โทษสำหรับผู้ที่เมาแล้วขับตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43 (2) ผู้ที่เมาแล้วขับครั้งแรก มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 20,000 บาท 

แต่หากกระทำความผิดฐานเมาแล้วขับซ้ำภายใน 2 ปี นับจากวันที่กระทำความผิดครั้งแรก ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับตั้งแต่ 50,000 - 100,000 บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่      

เมาแล้วขับ ผิดซ้ำ โทษหนัก

กรณีขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต หรือถูกพักใช้หรือเพิกถอน ผู้กระทำต้องระวางโทษสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นอีก 1 ใน 3 และกรณีเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ อันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย ให้ศาลพิพากษา “เพิ่มโทษ” อีก “กึ่งหนึ่ง” ของโทษที่ศาลกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น