svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เฮ คลัง ไฟเขียวเพิ่มค่าโอที-ค่าเวรผลัดบ่าย-ดึก บุคลากรทางการแพทย์

01 กุมภาพันธ์ 2566

สาธารณสุข เดินหน้าปรับเพิ่มค่าตอบแทนโอที ค่าเวรผลัดบ่าย-ดึก บุคลากรทางการแพทย์ หลัง "คลัง" ให้ความเห็นชอบแล้ว

1 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับเพิ่มค่าตอบแทนบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขว่า ที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ฉบับที่ 5 โดยเพิ่มค่าตอบแทนทุกวิชาชีพในการปฏิบัติงานลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัด (OT) ขึ้นร้อยละ 8 และเพิ่มค่าตอบแทนผลัดบ่ายหรือผลัดดึกที่เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาราชการปกติขึ้นร้อยละ 50 เนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2552 ไม่สอดคล้องกับภาระงานและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขบางส่วนย้ายไปปฏิบัติงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เกิดความขาดแคลนบุคลากรซึ่งจะกระทบต่อการให้บริการ โดยได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าตอบแทน ฉบับที่ 5 และปรับเพิ่มรายการตำแหน่ง, วิชาชีพและสายงาน ที่ให้ได้รับค่าตอบแทน รวมทั้งขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนฉบับที่ 2, 10, 11 และ 12 ในอัตราเดิม 

ล่าสุด กระทรวงการคลังได้มีหนังสือตอบกลับเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา แจ้งเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอทั้ง 2 เรื่อง เนื่องจากเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนที่กระทรวงสาธารณสุขขอปรับเพิ่มขึ้นนั้น เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ทั้งยังขอให้กระทรวงสาธารณสุขออกข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงในลักษณะค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนที่กระทรวงการคลังเห็นชอบต่อไป 

"เรื่องการออกข้อบังคับฯ การจ่ายเงินบำรุง เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ซึ่งจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทนอัตราใหม่โดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป" นพ.โอภาสกล่าว