ทุกจังหวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีขอพร ถวายพระพร "พระองค์ภาฯ"

16 ธ.ค. 2565 | 14:35 น.

มท. เชิญชวนทุกภาคส่วนร้อยรวมพลังแห่งความจงรักภักดี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีขอพรของศาสนา น้อมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

16 ธันวาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้รับทราบแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ซึ่งพี่น้องประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคต่างมีความห่วงใยและปรารถนาในการร่วมกันถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

 

"เพื่อเป็นการรวมใจพี่น้องคนไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดีและร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

 

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์ และผู้นำศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่จังหวัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีขอพรตามหลักของแต่ละศาสนา เพื่อถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกาศของมหาเถรสมาคม เช่น การถวายภัตตาหารเพล

 

สำหรับบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรนั้น ได้รับความกรุณาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมตตาประมวลรวบรวมบทสวดอันเป็นมิ่งมงคลต่าง ๆ รวม 34 บท ได้แก่

 • บทชุมนุมเทวดา
 • บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า (นะโม ตัสสะ)
 • บทพระไตรสรณคมน์ (พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ)
 • บทนมการสิทธิคาถา (สัมพุทเธ)
 • บทนมการสิทธิคาถา (โย จักขุมา)
 • บทนโมการอัฏฐกคาถา (นะโม อะระหะโต สัมมา)
 • บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา....)
 • บทมงคลสูตร (พะหู เทวา มะนุสสา จะ)
 • บทรตนสูตร (ยังกิญจิ วิตตัง อิระ วา หิรัง วา)
 • บทกรณียเมตตสูตร (กะระณียมัตถะกุสะเลนะ)
 • บทขันธปริตร (วิรูปักเขหิ เม เมตตัง)
 • บทเมตตานิสังสสุตตปาฐะ (เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา..)
 • บทโมรปริตร (อุเทตะยัญจักขุมา)
 • บทจันทปริตตปาฐะ (เอวัมเม สตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา...)
 • บทสุริยปริตตปาฐะ (เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา..)
 • บทวัฏฏกปริตร (วัตลิ โลเก สีละคุโถ)
 • บทอนุสสรณปาฐะ (อิติปิ โส ภะคะวา)
 • บทอาฏานาฏิยปริตร (วิปัสสิสสะ นะมัตถุ)
 • บทอังคุลิมาลปริตร (ยะโตหัง ภะคินิ)
 • บทโพชฌังคปริตร (โพชฌังโค สะติสังขาโต)
 • บทอภยปริตร (ยันทุนนิมิตตัง)
 • บทสักกัต์วา (สักกัตัวา พุทระระตะนัง)
 • บทนัตถิ เม (นัตถิ เม สะระณัง อัญณัง)
 • บทยังกิญจิ (ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก)
 • บทมงคลจักรวาลใหญ่ (สิริริติมะติเตโช)
 • บทเทวตาอุยโยชนคาถา (ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา)
 • บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง สหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธัน)
 • บทชยปริตร (มหาการุณีโก นาโถ)
 • บทภวตุ สัพพมังคลัง (ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง)
 • บทนักขัตตยักข์ (นักขัตตะยักขะภูตานัง)
 • บทสวดพระคาถาชินบัญชร
 • การเจริญจิตตภาวนา

 

นอกจากนี้ จัดพิธีปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ โดยซื้อหาปลา หรือสัตว์อื่น ๆ ที่จะทำการปล่อยจากท้องตลาดหรือแหล่งจำหน่ายเพื่อการบริโภคเป็นหลัก เพื่อเป็นการไถ่ชีวิตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ และเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร บริจาคโลหิต เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน"

 

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะ และทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระ ด้วยทรงมีพระปณิธานในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พสกนิกรของพระองค์

 

ด้วยทรงใช้ความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและพวกเราชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยในทุกอำเภอ ทุกจังหวัด ได้ร้อยรวมใจ ร้อยรวมพลังในการปฏิบัติบูชา เพื่อน้อมถวายพระพรแด่องค์ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา" เจ้าฟ้าหญิงผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราคนไทยทุกคน ณ สถานที่ที่จังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่กำหนด โดยพร้อมเพียงกัน