เอไอเอส ผนึก อย. อัพข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพขึ้นแอป อสม.ออนไลน์

02 ธ.ค. 2565 | 08:17 น.

เอไอเอส สนับสนุนการทำงาน อสม. ร่วมมือ อย. นำข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ เผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ส่งเสริมศักยภาพการทำงาน อสม. เพิ่มความปลอดภัยประชาชน

เภสัชกรหญิงวารีรัตน์ เลิศนที ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  กล่าวว่า ที่ผ่านมา อย.โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อมวลชน และสื่อออนไลน์ เช่น facebook, Line, Twitter, Youtube และ Instagram ภายใต้ชื่อ FDAThai และผ่านเครือข่ายต่าง ๆ เช่น อย.น้อย, บวร.ร รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

 

ล่าสุด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ AIS เพิ่มข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย. ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ อสม. นำไปเผยแพร่แก่ประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจาก อย. พร้อมย้ำเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจนถึงขั้นเสียชีวิต

 

จากศักยภาพของ อสม. ที่เป็นเครือข่ายสำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัย และการสื่อสารข้อมูลความรู้ด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้บริโภคในชุมชน จนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก อย. จึงพยายามมส่งเสริมและร่วมส่งต่อความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพในชุมชน รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Smart Consumer) 

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอสได้ร่วมกับ อย. นำข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพขึ้นมาอยู่บนฟีดข่าวบนแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อให้ อสม.เข้าถึงข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน และสามารถนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย 

เอไอเอส ผนึก อย. อัพข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพขึ้นแอป อสม.ออนไลน์

8 ปีที่ผ่านมา เอไอเอสได้พัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังเสริมการทำงานสาธารณสุขชุมชนให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. 

เอไอเอสมีเป้าหมายในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นนี้ ด้วยแนวคิดการให้บริการเพื่อสังคมที่ต้องการส่งเสริมให้ชุมชนพื้นฐานของสังคมมีโอกาสได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส