กทม. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานผ่านอินเตอร์เน็ต ถึง 23 ธ.ค.65

30 พ.ย. 2565 | 01:02 น.

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2565 เช็คตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติ และเงินเดือน

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2565 ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครแขงขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2565

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

 • เงินเดือน 15,050 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2. นิติกร จำนวน 1 อัตรา

 • เงินเดือน 15,050 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

3. พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

 • เงินเดือน 15,050 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

 

4. พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

 • เงินเดือน 15,050 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

5. พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

 • เงินเดือน 15,050 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศึกษาศาสตร์ ทางโสตทัศนศึกษา

 

6. พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

 • เงินเดือน 15,050 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

7. พนักงานประมูลทรัพย์หลุด จำนวน 1 อัตรา

 • เงินเดือน 9,440 บาท
 • เพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

8. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

 • เงินเดือน 9,440 บาท
 • เพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย

 

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่งโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.pawnshop.bangkok.go.th