svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สนามบินสุวรรณภูมิ รณรงค์งดปล่อยโคมลอย-จุดพลุไฟ ช่วงลอยกระทง

05 พฤศจิกายน 2565

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) รณรงค์ขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชนโดยรอบ ทสภ. งดปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง จุดพลุ จุดดอกไม้ไฟ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน เพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุต่ออากาศยาน ความเสียหายที่อาจรุนแรงถึงชีวิต

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนโดยรอบมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แต่ขณะเดียวกันก็ได้รณรงค์ให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ คำนึงถึงความปลอดภัยต่ออากาศยานและการดำเนินงานของท่าอากาศยาน ซึ่งในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี ทสภ.จะขอความร่วมมือหน่วยงานและชุมชุนซึ่งมีที่ตั้งในรัศมี 9 กิโลเมตรรอบท่าอากาศยาน ให้งดปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง จุดพลุ จุดดอกไม้ไฟ

สนามบินสุวรรณภูมิ รณรงค์งดปล่อยโคมลอย-จุดพลุไฟ ช่วงลอยกระทง

พร้อมกับการขอความร่วมมือนี้ ทสภ.ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกฎข้อบังคับต่างๆ ที่ปัจจุบันกฎหมายหลายฉบับได้วางมาตรการป้องกันการกระทำใดๆ ที่อาจจะเป็นอันตรายต่ออากาศยานซึ่งมีโทษทางอาญาสูงเมื่อมีการฝ่าฝืน ได้แก่ กฎหมายพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 59/1 และ 59/2

โดยระบุการกำหนดโทษคือ “มาตรา 59 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 109/1 มาตรา 109/2 และมาตรา 109/3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497, มาตรา 109/1 ผู้ใดจุดและปล่อยหรือกระทำการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยานภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 59/1 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, มาตรา 109/2 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59/2 หรือประกาศที่ผู้อำนวยการประกาศตามมาตรา 59/2 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 120,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, มาตรา 109/3 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศตามมาตรา 59/3 วรรคหนึ่งหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา 59/3 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

สนามบินสุวรรณภูมิ รณรงค์งดปล่อยโคมลอย-จุดพลุไฟ ช่วงลอยกระทง

รวมทั้ง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558 มาตรา 18 (2) ได้ระบุว่า ผู้ใดกระทำการให้อากาศยานในระหว่างบริการเสียหาย จนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถทำการบินได้หรือเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างบิน ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 600,000 บาท ถึง 800,000 บาท

นอกจากนี้ ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง การดำเนินกิจกรรมภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ.2563 ห้ามมิให้การปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน บั้งไฟ พลุ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศโดยเด็ดขาด รวมถึงห้ามปล่อยแสงเลเซอร์ในบางพื้นที่ และตามประกาศ กพท. เรื่องแนวทางในการพิจารณาอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกทำการบินภายในระยะ 9 กิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน พ.ศ.2561 ซึ่งกำหนดให้ผู้บังคับหรือปล่อยโดรนต้องขออนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายก่อนทุกครั้งและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

ในส่วนของ ทสภ. ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการและมีพื้นที่ติดกับเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จึงต้องดำเนินการตามข้อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้ บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ที่ได้กำหนดห้ามไม่ให้มีการปล่อยวัตถุใดๆ ข้างต้นขึ้นไปสู่อากาศเว้นแต่จะได้รับอนุญาต ซึ่งหากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ด้วย

 

ทสภ.ให้ความสำคัญในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง