“สุวัจน์”ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของม.ราชภัฏโคราช

30 ต.ค. 2565 | 05:27 น.

“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ" ประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของม.ราชภัฏโคราช ณ วัดสุทธจินดา สืบทอดประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณาจารย์ ข้าราชการ ผู้บริหาร องค์กรเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวโคราชมาร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา

 

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 เพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดสุทธจินดา วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวไทย และเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาแด่ภิกษุ สามเณรและนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนวัดสุทธจินดา

 

ซึ่งในปีนี้มียอดจตุปัจจัยร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 1,628,897.25 บาท