ราชกิจจาฯ ประกาศ 30บาทรักษาทุกที่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวใน 42 จังหวัด

17 มิ.ย. 2567 | 14:22 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง จังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พ.ศ. 2567 ในพื้นที่42จังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไต้กำนตหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว รวมทั้งไต้กำหนดมาตรการในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการตามนโยบายดังกล่าว โดยกำหนด จังหวัดแพร่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่สำหรับการดำเนินงานตามนโยบายนั้น ส่วนการดำเนินการในจังหวัดอื่นเพิ่มเติมได้กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศรายชื่อจังหวัดตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น จึงเป็นการสมควรกำหนดจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขไต้อย่างทั่วถึง


 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (1) และ (2) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินงานและการบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวพ.ศ.2567 และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง จังหวัดที่ตำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ตามมาตรการในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ พ.ศ. 2567 เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ตังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง จังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พ.ศ. 2567"

ข้อ 2 จังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวในข้อ 3 (1) ถึง (8) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 จังหวัดในข้อ 3 (9)ถึง (45) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 และจังหวัดในข้อ 3 (42) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 

ข้อ 3 ให้จังหวัดตังต่อไปนี้เป็นจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว
(1) จังหวัดนครราชสีมา
(2) จังหวัดนครสวรรค์
(3) จังหวัดพังงา
(4) จังหวัดเพชรบูรณ์
(5) จังหวัดสระแก้ว
(6) จังหวัดสิงห์บุรี
(7) จังหวัดหนองบัวลำภู
(8) จังหวัดอำนาจเจริญ
(9) จังหวัดเชียงใหม่
(10) จังหวัดเชียงราย
(11) จังหวัดน่าน
(12) จังหวัดพะเยา
(13) จังหวัดลำปาง
(14) จังหวัดลำพูน
(15) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(16) จังหวัดกำแพงเพชร
(17) จังหวัดพิจิตร
(18) จังหวัดชัยนาท
(19) จังหวัดอุทัยธานี
(20) จังหวัดสระบุรี
(21) จังหวัดนนทบุรี
(22) จังหวัดลพบุรี
(23) จังหวัดอ่างทอง
(24) จังหวัดนครนายก
(25) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(26) จังหวัดปทุมธานี
(27) จังหวัดอุดรธานี
(28) จังหวัดสกลนคร
(29) จังหวัดนครพนม
(30) จังหวัดเลย
(31) จังหวัดหนองคาย
(32) จังหวัดบึงกาฬ
(33) จังหวัดชัยภูมิ
(34) จังหวัดบุรีรัมย์
(35) จังหวัดสุรินทร์
(36) จังหวัดสงขลา
(37) จังหวัดสตูล
(38) จังหวัดตรัง
(39) จังหวัดพัทลุง
(40) จังหวัดปัตตานี
(41) จังหวัดยะลา
(42) กรุงเทพมหานคร

ข้อ 4 ให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้