5 อันดับความสุขที่ "ครู-นักเรียน" อยากได้ "มากที่สุด" ในปี 2567

10 ม.ค. 2567 | 05:00 น.

สวนดุสิตโพล เปิดผลสำรวจความสุขของ "ครู-นักเรียน" สูงสุด 5 อันดับแรก "ครู" อยากให้คืนครูสู่ห้องเรียนโดยลดภาระงานที่นอกเหนือจากการสอน ขณะที่ "นักเรียน" อยากให้ครอบครัวมีเงินส่งค่าเล่าเรียนได้ไม่ลำบาก 

ในเดือนมกราคมปี 2567 นอกจากจะตรงกับ "วันเด็กแห่งชาติ" ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 แล้ว วันที่ 16 มกราคมของทุกปียังเป็น "วันครู" อีกด้วย

ข้อมูลจาก "สวนดุสิตโพล" โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้สำรวจความคิดเห็นของครูและนักเรียนทั่วประเทศ เรื่อง "ความสุขของครูและนักเรียนในปี 2567" จำนวนทั้งสิ้น 1,184 ตัวอย่าง (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566- 8 มกราคม 2567 สรุปผลได้ ดังนี้ 

5 อันดับความสุขที่ "ครู" อยากได้มากที่สุดในปี 2567

1.คืนครูสู่ห้องเรียน ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานสอน 65.77%

2.ปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ  62.18%

3.ลูกศิษย์ตั้งใจเรียน ประสบความสำเร็จ  56.20%

4.หน้าที่การงานมั่นคง มีความก้าวหน้า  55.46%

5.มีชีวิตที่ดี สุขภาพดี ครอบครัวมีความสุข 44.39%  

5 อันดับความสุขที่ "ครู-นักเรียน" อยากได้ "มากที่สุด" ในปี 2567

5 อันดับความสุขที่ "นักเรียน" อยากได้มากที่สุดในปี 2567 

1. ครอบครัวมีเงินส่งค่าเล่าเรียน ไม่ลำบาก 57.08%

2. ครูและผู้ปกครองมีความสุขกับการเรียนของบุตรหลาน  52.50% 

3. ครอบครัวสุขภาพแข็งแรง 50.21%

4. พ่อแม่มีเวลา ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน พาไปเที่ยว 48.54%

5.ครูเข้าใจเด็ก ให้อิสระ ได้คิด ตัดสินใจเอง 41.04%

ทั้งนี้ สามารถติดตามผลการสำรวจของสวนดุสิตโพล ได้ที่ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต