ข่าวดี ตำแหน่งงานว่าง กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา  

09 ม.ค. 2567 | 20:00 น.

มองหางานอ่านทางนี้ กทม. ประกาศเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง ช่องทางรับสมัครและอัตราค่าจ้างแต่ละตำแหน่งได้ทั้งหมดที่นี่

นางพีระยา สมชัยยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตคลองสามวา 

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

1.พนักงานทั่วไป (กวาด)  6 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 

2.พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) 24 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 

3.นายท้ายเรือ 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท 

4.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) 9 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท 

5.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกติดตั้งไฮโรลิก) 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท 

6.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถอเนกประสงค์)  1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท 

พนักงานประจำรถ (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสามวา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มกราคม 2567 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2548 0326 หรือโทร. 5107

สำนักงานเขตสาทร 

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

1.พนักงานสถานที่ 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 

2.พนักงานสวนสาธารณะ 2 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 

3.พนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล)  2 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 

4. พนักงานประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 

5.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) 1 อัตรา

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท 

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2567 ในวันเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.) เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2212 8112 ต่อ 7205-7

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ได้แก่ 

1.อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม  1 อัตรา 

 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3
 • อัตราค่าจ้างวันละ 363 บาท 

2.อาสาสมัครคนพิการ โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 1 อัตรา 

 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3
 • อัตราค่าจ้างวันละ 363 บาท

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ระหว่างวันที่ 12 – 19 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2364 7422

2.เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและสภาเยาวชนเขต 1 อัตรา

 • อัตราค่าตอบแทนวันละ 480 บาท 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ระหว่างวันที่ 12 – 19 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2364 7422

3. เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ได้แก่

-พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

-พนักงานสวนสาธารณะ 6 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2567 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2364 7349

สำนักงานเขตหลักสี่ 

เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) 
ตำแหน่งพี่เลี้ยง (เพศหญิง) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 

โดยปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก และเด็กวัยก่อนเข้าเรียน หรือดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา ผู้รับการสงเคราะห์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ และ มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 

โดยสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 5 ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหลักสี่ ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 982 2093 หรือ 095 902 0783 หรือทางเว็บไซต์สำนักงานเขตหลักสี่ หัวข้อ "รับสมัครงาน"