svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รัฐบาลจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช ตลอดปี 2566

07 กุมภาพันธ์ 2566

รัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา ตลอดปี 2566

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับทราบและเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทั้งนี้ได้กำหนดชื่อการจัดงานเป็นภาษาไทยว่า “การจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖” โดยมีกำหนดขอบเขตการจัดงานตลอดปี 2566

พร้อมทั้งกำหนดตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมความหมายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วไป ต้องการขอใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อประดับหรือประดิษฐานบนสิ่งของใด ๆ ให้แจ้งความประสงค์ไปยังสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

จัดทำเข็มที่ระลึก สารคดีเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึก เพื่อจำหน่าย โดยนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย 

โดยจะจัดจำหน่ายที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และหน่วยงานเอกชนตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะขอความร่วมมือเป็นตัวแทนจำหน่าย

การจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยคณะอนุกรรมการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ดำเนินการจัดทำเพื่อเผยแพร่ในช่วงวันคล้ายวันประสูติ

การจัดพิธีการ

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 : จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 : จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยสำนักพระราชวังจะดำเนินการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา เพื่อขอให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล แบ่งเป็น

ส่วนกลาง จัดพิธี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เวลา 07.30 น. พระสงฆ์ จำนวน 108 รูป โดยมีสมเด็จพระราชาคณะ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต จำนวน 1 รูป สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ จำนวน 10 รูป และพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบท จำนวน 97 รูป โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมภริยา 

ส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม

ต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลดำเนินการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

การจัดทำโครงการและกิจกรรม

โครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในนามรัฐบาล กำหนดดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามจะจัดให้มีการลงนามถวายสักการะ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ระหว่างวันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2566 และมีการจัดสร้างพระกริ่ง เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา เป็นปูชนียวัตถุอนุสรณ์ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ รวมทั้งจัดพิมพ์หนังสือบรรณานุสรณ์ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน

การจัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 9 โครงการ เช่น “ธรรมะ สานใจ สูงวัยพลังบวก” โครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการพัฒนาวัดต้นแบบ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานภาครัฐมีความประสงค์จะจัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้แจ้งความประสงค์ไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2566 

ทั้งนี้ รัฐบาล โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมฉลองเนื่องในโอกาสสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ หรือ 96 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ตลอดปี 2566 โดยร่วมจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายพระกุศลให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว