"เนชั่น" ปฏิรูป Nation Way คู่มือจริยธรรมคนข่าว ตอกย้ำ สถาบันสื่อมืออาชีพ

12 ม.ค. 2566 | 09:53 น.

เนชั่น กรุ๊ป ประกาศใช้ธรรมนูญองค์กร Nation Way ฉบับปรับปรุงใหม่ เป็นหลักปฏิบัติในการทำหน้าที่สื่อมวลชนให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้อง ปริบทสังคม-เทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนไป

วันนี้ (12 มกราคม 2566) เนชั่น กรุ๊ป ได้ประกาศใช้ธรรมนูญองค์กร Nation Way ฉบับปรับปรุงใหม่ เป็นหลักจริยธรรมและแนวปฏิบัติของคนข่าวเครือเนชั่น เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่สอดคล้องกับปริบทสังคม และเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนไป

 

ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่น กรุ๊ป เปิดเผยว่า ตลอด 52 ปีที่ผ่านมา “เนชั่น”ยึดมั่นในอุดมการณ์อันแรงกล้า และรักษาจุดแข็ง “ความน่าเชื่อถือ” ในฐานะสถาบันสื่อมาโดยตลอด แม้ต้องเผชิญวิกฤติ Disruption มากมาย ทั้งภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีในโลกการสื่อสารที่เปลี่ยนไป และผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจตามแต่ยุคสมัย

 

โดยเครือเนชั่นได้ปรับตัวและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายหลักก็เพื่อให้ทุกข่าวสารมีคุณค่าและเข้าถึงประชาชนมากที่สุด

 

ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่น กรุ๊ป

 

“หน้าที่สำคัญขององค์กรสื่อ คือการยืนหยัดในอุดมการณ์ และปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานจริยธรรมสื่อสารมวลชน ซึ่งจำต้องทำอย่างรอบคอบและรอบด้าน ตลอดจนการทำงานร่วมกันหลากฝ่ายหลายองค์กร เคารพกฎกติกาการอยู่ร่วมกันของสังคม จึงต้องมีกรอบจริยธรรมวิชาชีพสื่อ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน แต่ยังคงไว้ซึ่งเสรีภาพในการนำเสนอข่าวตามอัตลักษณ์ของแต่ละสื่อ แต่ในปริบทสังคมและเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไป Nation Way จึงจำเป็นต้องปรับปรุง” ฉายกล่าว

ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่น กรุ๊ป

 

สำหรับหลักจริยธรรมและแนวปฏิบัติของคนข่าวเครือเนชั่น Nation Way ฉบับปรับปรุงนี้ ได้เพิ่มเติมเนื้อหารวม 13 หมวด กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการนำเสนอข่าวด้านต่างๆ อย่างละเอียด ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มสื่อใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อธำรงไว้ซึ่ง ความน่าเชื่อถือ และ ศรัทธา ที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่น และจะเป็นพันธสัญญาแห่งวิชาชีพต่อสังคม ที่สื่อเครือเนชั่น พนักงานทุกระดับ จะยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 

ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่น กรุ๊ป

 

วีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการอำนวยการเครือเนชั่น กล่าวว่า “คนข่าวเนชั่น” ได้ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัด และยืนหยัดในการทำหน้าที่อย่างแน่วแน่

 

โดยไม่ละทิ้งหลักการ ไม่ว่าจะเป็น ผู้สื่อข่าว ผู้ปฏิบัติงานข่าว ผู้ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ ช่างภาพ ฝ่ายผลิต และฝ่ายอื่น ๆ ในกองบรรณาธิการมีมาตรฐานทางด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สื่อต่างๆ ในเครือเนชั่น และ ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเนื้อหาใน Nation Way ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการนำเสนอข่าวด้านต่างๆ อย่างละเอียด ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม สำหรับผู้สื่อข่าว และผู้ปฏิบัติงานด้านข่าว ประกอบด้วย 8 แนวปฏิบัติ ในการนำเสนอข่าว ภาพข่าว ผู้กระทำความผิดในคดีอาญา การฆ่าตัวตาย ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กและเยาวชน ผู้หญิง ผู้มีความหลากหลายทางเพศและสถานะทางเพศ ความเชื่อทางไสยศาสตร์ เรื่องเหนือธรรมชาติ ตัวเลข สลากพนัน และกีฬา

 

Nation Way คู่มือจริยธรรมคนข่าว “เนชั่น”

 

ขณะเดียวกันยังได้เพิ่มนิยามในสื่อใหม่ที่พัฒนาขึ้น ทั้งสื่อดิจิทัล Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงให้ความสำคัญถึงประเด็นสาธารณะ และประโยชน์สาธารณะ 

ที่สำคัญใน Nation Way จะ มีการนิยาม แยกให้เห็นความต่างระหว่าง “Reporter” และ “Content Creator”เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และตระหนักให้ทุกคนภูมิใจในฐานะ “ผู้สื่อข่าว” อันมีเป้าหมายอยู่ที่คุณค่าของข่าว และค้นหาข้อเท็จจริง เพื่อให้สังคมได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม

 

Nation Way คู่มือจริยธรรมคนข่าว

Nation Way คู่มือจริยธรรมคนข่าว