svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัคร ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ ปี 2566 มีกี่ทุน ดูที่นี่

15 พฤศจิกายน 2565

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัคร ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ ปี 2566 จำนวน 216 ทุน บุคลากรภาครัฐที่ต้องการศึกษาต่อหรือพัฒนาตนเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)จำนวน 216 ทุน


ทุนที่รับสมัคร จํานวน 216 ทุน แยกเป็น

 

  • ทุนศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จํานวน 142 ทุน ซึ่งเป็นหลักสูตร ปกติ (full time) ที่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตร Online
  • ทุนฝึกอบรม จํานวน 74 ทุน ซึ่งเป็นหลักสูตรปกติ (ful time) ที่มีการฝึกอบรมในชั้นเรียน หรือหลักสูตร Online ที่มีระยะเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ และไม่มากกว่า 3 เดือน

 

ประเทศที่จะให้ไปศึกษา/ฝึกอบรม กําหนดตามกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ ก.พ. กําหนด ดังนี้

 

  • กรณีประสงค์จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 20 ปีล่าสุดของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ และมีมาตรฐานเป็นสากล หรือสถาบันการศึกษาที่ส่วนราชการมีเอกสารหลักฐานที่แสดงความโดดเด่นของ สถาบันการศึกษาในสาขาวิชาที่ผู้รับทุนจะไปศึกษา
  • สําหรับประเทศที่จะให้ไปศึกษา/ฝึกอบรม นอกเหนือจากที่กําหนด จะต้องเป็นประเทศที่มีสถาบันการศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรมมีความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชา/หลักสูตรนั้น

 

สํานักงาน ก.พ. อาจพิจารณาปรับเพิ่มสาขาวิชาและประเทศที่จะไปศึกษา/ฝึกอบรม
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่