svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กรมการจัดหางานดึง 15 ธนาคาร จ้างงานผู้พิการ 800 อัตราทำงานสภากาชาดไทย

22 ตุลาคม 2565

กรมการจัดหางาน ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ดึง 15 ธนาคาร สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมกว่า 800 อัตรา ปฏิบัติงานในหน่วยงานสภากาชาดไทย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายกรมการจัดหางาน ดำเนินโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม โดยล่าสุดกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ดึงธนาคารกว่า 15 แห่ง เพื่อร่วมจ้างงาน ซึางผู้พิการจะได้ทำงานกับสภากาชาดไทย 

 

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เชิญชวนสถานประกอบการเอกชนเข้าร่วมโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับการเพิ่มเป้าหมายให้คนพิการมีงานทำ โดยในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ได้มอบหมายนายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หารือสมาคมธนาคารไทยและธนาคาร 15 แห่ง 

ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด(มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 

 

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการ โดยคาดว่าจะเกิดการจ้างงานคนพิการกว่า 800 อัตรา ทั้งนี้ ผู้พิการจะไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของสภากาชาดไทย 

กระทรวงแรงงานมีนโยบายส่งเสริมการมีงานทำให้กับกลุ่มเปราะบาง เร่งเพิ่มโอกาส สร้างอาชีพ ให้มีรายได้มั่นคง มีหลักประกัน นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยพยายามสร้างโอกาสการมีงานทำให้คนพิการ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

 

สำหรับโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม กระทรวงได้เชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการที่เคยใช้สิทธิตามมาตรา 34 ในการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เปลี่ยนมาให้สิทธิตามมาตรา 35 ประเภทการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ โดยจ้างงานคนพิการเข้าไปปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยงานสาธารณะประโยชน์ในท้องถิ่น เช่น โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ เป็นต้น ซึ่งปี 2566 นี้ ได้ขยายเป้าหมายเพิ่มอีก 20% จำนวน 1,800 คน

 

สถานประกอบการที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ และผู้พิการที่ต้องการใช้สิทธิตามมาตรา 35 สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10  หรือลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านระบบ e-Services กรมการจัดหางาน และสำหรับผู้ว่างงาน กลุ่มผู้เปราะบาง และทุกคนที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”ซึ่งให้บริการทั้ง Web Application และ Mobile Application