มรภ.นครศรีธรรมราช ร่อนแถลงการณ์ แจงปมพักงาน “อธิการบดีฆนัท”

03 ต.ค. 2564 เวลา 7:50 น. 2.5k

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ออกแถลงการณ์ชี้แจง ยืนยันพักงาน “อธิการบดีฆนัท” เป็นไปตามข้อเท็จจริง ทำความจริงให้กระจ่าง เผยเรื่องร้องเรียนอื้ออยู่ระหว่างสอบสวน ยันให้ความเป็นธรรมผู้ถูกกล่าวหาเต็มที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารปรากฎในสื่อออนไลน์ กรณีการพักการปฏิบัติหน้าที่ของ ผศ.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีการร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหนังสือ(ลับมาก) ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 13 ประเด็น และให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลให้ สกอ.ทราบต่อไป 

มรภ.นครศรีธรรมราช ร่อนแถลงการณ์ แจงปมพักงาน “อธิการบดีฆนัท”

โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวและได้รายงานผลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบแล้ว  ต่อมาได้มีหนังสือสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียนผศ.ฆนัท อีกจำนวน 19 ประเด็น 26 เรื่อง จนนำมาสู่คำสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ให้กระจ่าง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสรุปรายงานผลการสอบสวนฯเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
ผศ.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ต่อมาได้ปรากฏเป็นข่าวว่า ผศ.ฆนัท ได้ร้องทุกข์ ต่อประธานคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ และนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ  พร้อมจัดทำ   วิดีโอคลิปเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านระบบสื่อสารสังคมออนไลน์ โปรแกรมเฟสบุ๊ก ในนาม “ฆนัท ธาตุทอง” ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2564 เรื่อยมา ในลักษณะว่าสภามหาวิทยาลัยได้กลั่นแกล้ง และให้ข้อมูลสื่อความหมายทำนองว่าตนได้ตรวจสอบพบการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยที่ถูกตรวจสอบเชื่อมโยงว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงนั้น

มรภ.นครศรีธรรมราช ร่อนแถลงการณ์ แจงปมพักงาน “อธิการบดีฆนัท”

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.  2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวใจความตอนหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยฯได้ติดตามตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความจริงเป็นอย่างมาก หากไม่แสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฎจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสังคมโดยทั่วไป จนนำมาซึ่งความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
มรภ.นครศรีธรรมราช ร่อนแถลงการณ์ แจงปมพักงาน “อธิการบดีฆนัท”

1.    กรณีการพักการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีของผศ.ฆนัท ธาตุทอง เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยฯได้รับหนังสือแจ้ง(ลับ)จากสำนักปลัดกระทรวง อว.ว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีของผศ.ฆนัท จำนวน 19 ประเด็น 26 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีบุคคลหลายคณะส่งเรื่องร้องเรียนยังสภามหาวิทยาลัยอีกหลายประเด็น รวมทั้งเกิดเหตุการณ์ที่นักศึกษารวมตัวกันประท้วงขับไล่อธิการบดี เพื่อรักษาสถาณการณ์มิให้บานปลายและเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่างโดยอิสระปราศจากอำนาจแทรกแซงใดๆ 

มรภ.นครศรีธรรมราช ร่อนแถลงการณ์ แจงปมพักงาน “อธิการบดีฆนัท”

ทางสภามหาวิทยาลัย มีมติสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีของผศ.ฆนัท ธาตุทอง มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอื่น จากนั้นสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ โดยที่สภามหาวิทยาลัยได้กำกับติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกร้องเรียนด้วยเช่นกัน
 
2. กรณีการเผยแพร่วิดีโอคลิปที่พาดพิงการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย การบริหารงานของมหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้น 
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯขอยืนยันว่า สภามหาวิทยาลัยได้ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ2547และตามคำปฏิญาณการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ และประโยชน์ของทางราชการอย่างสูงสุดประกอบกัน  

ด้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานของรัฐ จากองค์กรตรวจสอบทั้งภายใน และภายนอก อันเป็นระบบการกำกับติดตามตรวจสอบการทำงานปกติของหน่วยราชการโดยทั่วไป ขอให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยฯมีความโปร่งใสและมีวินัย  ในการทำงานจนเป็นที่ยอมรับขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์ 

เช่น การเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณด้านการเบิกจ่ายระดับดี ซึ่งอยู่ในอับดับที่สองของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลการประเมินอยู่ในระดับ A 

มรภ.นครศรีธรรมราช ร่อนแถลงการณ์ แจงปมพักงาน “อธิการบดีฆนัท”

ส่วนด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย  กรณีที่ปรากฏตามวิดีโอคลิปว่ามีบุคลากรในมหาวิทยาลัยกระทำผิดหรือส่อทุจริต หากผศ.ฆนัท ธาตุทอง หรือ ผู้ใดพบการกระทำผิด หรือการทุจริต และมีหลักฐาน สามารถดำเนินการตรวจสอบบุคคลดังกล่าวผ่านกระบวนการและกลไกของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยต่อไป หรือ ดำเนินการผ่านองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ อาทิ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปรามการการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ หรือองค์กรตามกฎหมายอื่นใดที่ท่านให้ความมั่นใจเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงที่แท้จริง

สำหรับกรณีที่ผศ.ฆนัท ธาตุทอง ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง   สภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยฯ เป็นจำเลย ยังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ซึ่งต่อมาศาลได้ดำเนินการไต่สวนและได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง และโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 8 ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 8 ได้พิจารณาคำอุทธรณ์โจทก์และคำแก้อุทธรณ์ของจำเลย และได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ยกฟ้อง และคดีดังกล่าวได้ถึงที่สุดแล้ว 

และเพื่อเป็นการรักษาและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายต่อสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากร ที่ได้รับผลกระทบจากการบิดเบือนข้อเท็จจริง จากบุคคลใดก็ตามที่ได้กระทำประการหนึ่งประการใดให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยฯ สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยฯจำต้องสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อเป็นการปกป้องเกียรติภูมิแห่งตน และปกป้องเกียรติภูมิแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ยืนหยัดพัฒนาท้องถิ่นมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง 65 ปี
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง