ศาลปกครองสูงสุดสั่งกฟผ.คืนเงิน 45 ล้านบาท ให้บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

23 ก.ย. 2564 เวลา 13:19 น. 2.0k

ศาลปกครองสูงสุดสั่งกฟผ.คืนเงินค้ำประกัน 45 ล้านบาท ให้บริษัทไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ชี้ปี 51บริษัทฯ ไม่ได้บกพร่อง จนทำให้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไม่ได้ แต่เพราะกฟผ.ทำร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

วันนี้(23 ก.ย.64) ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) คืนหลักค้ำประกันการยื่นคำร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้าตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 00019/108062/0017/2548 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 45,000,000 บาท ให้แก่บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด

 

เนื่องจากมีข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ได้ยื่นคำร้องขอเสนอขายไฟฟ้าให้กับกฟผ. โดยได้ส่งมอบหนังสือค้ำประกันฯ จำนวนเงิน 45,000,000 บาท ให้ กฟผ. เพื่อเป็นหลักประกันการยื่นคำร้องขอเสนอขายไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่ง กฟผ. ได้มีหนังสือแจ้งตกลงรับซื้อไฟฟ้าตามคำเสนอของบริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด และแจ้งว่าก่อนลงนามตามสัญญา บริษัทไฟฟ้าชีวมวล จำกัด จะต้องดำเนินการให้ บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด โอนกรรมสิทธิ์สถานีไฟฟ้าศรีมหาโพธิและจดทะเบียนภาระจำยอมทางเข้าออกของสถานีไฟฟ้าดังกล่าวให้ กฟผ. ให้แล้วเสร็จก่อน โดยขณะนั้นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากันแต่อย่างใด

ต่อมา กฟผ. ได้ออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก เฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2550 และได้อาศัยระเบียบดังกล่าวออกประกาศ เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก เฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ลงวันที่ 18 เม.ย.50 บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด จึงได้ยื่นคำร้องขอเสนอขายไฟฟ้าตามระเบียบดังกล่าวต่อ กฟผ. เนื่องจากระเบียบฯ และประกาศฯ ดังกล่าว มีความแตกต่างจากระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กฯ พ.ศ. 2548

 

และประกาศ เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กฯ ลงวันที่ 1 เมษายน 2548 ซึ่ง กฟผ. ได้มีหนังสือแจ้งผลต่อบริษัทไฟฟ้าชีวมวล จำกัดว่า ไม่ขัดข้องที่จะรับซื้อไฟฟ้าจากบริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ตามข้อเสนอดังกล่าว โดยบริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด จะต้องลงนามสัญญาตามระเบียบดังกล่าวภายใน 2 ปี นับจากวันที่ กฟผ. แจ้งผลการพิจารณารับซื้อ แต่เนื่องจากร่างสัญญากำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เมื่อร่างสัญญาได้รับความเห็นชอบจาก สนพ. แล้ว กฟผ. จะได้ส่งร่างสัญญาให้บริษัทไฟฟ้าชีวมวลจำกัดดำเนินการต่อไป

 

กรณีจึงเห็นได้ว่า กฟผ. ได้มีหนังสือแจ้งตกลงรับซื้อไฟฟ้าตามคำเสนอของบริษัทไฟฟ้าชีวมวลจำกัดดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือ ที่ กฟผ. 421200/25616 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 49 จึงต้องถือว่า คำเสนอและคำสนองของบริษัทไฟฟ้าชีวมวล จำกัด และ กฟผ. ถูกต้องตรงกันและผูกพันทั้งสองฝ่ายให้ต้องลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 49 ดังนั้น กำหนดระยะเวลาที่บริษัทไฟฟ้าชีวมวลจำกัด และ กฟผ. ต้องลงนามในสัญญาซื้อขายภายใน 2 ปี คือ ภายในวันที่ 29 มิ.ย.51

แต่เมื่อในวันที่จะต้องมีการลงนามในสัญญา กฟผ. ยังดำเนินการจัดทำร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่จะต้องลงนามไม่แล้วเสร็จ โดยอ้างว่า ร่างสัญญายังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนพ. ทำให้ไม่มีสัญญาที่คู่สัญญาอาจลงนามระหว่างกันได้ในวันดังกล่าว

 

การที่บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด ไม่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในวันที่ 29 มิ.ย.51 จึงมิได้เกิดจากความบกพร่องของบริษัทแต่อย่างใด ในทางกลับกันเมื่อ กฟผ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ออกระเบียบและประกาศซึ่งกำหนดให้จะต้องมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 2 ปี นับจากวันที่ กฟผ. ได้แจ้งผลการพิจารณา กฟผ. จึงต้องผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามความในระเบียบและประกาศดังกล่าว

 

โดยจะต้องดำเนินการจัดทำร่างสัญญาให้พร้อมลงนามก่อนกำหนดระยะเวลาที่จะต้องลงนาม และไม่อาจยกเอาเหตุที่จะต้องส่งร่างสัญญาดังกล่าวให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พิจารณาก่อนขึ้นอ้าง เพื่อให้เกิดผลเสียหรือความรับผิดของบุคคลอื่นได้ และต้องถือว่าคำร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้าดังกล่าวของบริษัทไฟฟ้าชีวมวล จำกัดเป็นอันยกเลิกไปแล้ว ดังนั้น กฟผ. จึงไม่อาจใช้สิทธิริบหลักประกันการยื่นคำร้องข้อเสนอขายไฟฟ้าของ บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัดได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง