svasdssvasds

อบจ.อยุธยาเปิดวอล์ก อิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี วันนี้ 1,000 คน

14 ก.ย. 2564 เวลา 18:34 น. 2.9k

เช็คด่วน!อบจ.อยุธยา เปิดวอล์ก อิน walk in ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรี จำนวน 1,000 คน วันที่ 15 ก.ย. เวลา 13.30 น. เช็คเงื่อนไข คุณสมบัติ สถานที่ พร้อมทั้งรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดให้ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" แบบวอล์ก อิน  walk in สำหรับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านนอกเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พักอาศัย หรือประกอบอาชีพในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,000 คนสุดท้าย ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.3.0 น.เป็นไป ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสนามกีฬาจังหวัด

 

อบจ.อยุธยาเปิดวอล์ก อิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี วันนี้ 1,000 คน

 

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ เงื่อนไข และเอกสารต่างๆได้ที่นี่
คุณสมบัติ

1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 18 ปี นับถึงวันฉีดวัคซีน
3. ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด - 19

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมา

กลุ่มที่ 1. ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ต้องถ่ายเอกสารมายื่นด้วย)  จำนวน 1 ฉบับ

กลุ่มที่ 2. พนักงานบริษัท/ห้าง/ร้าน

• มีบัตรพนักงาน
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน จำนวน 1 ฉบับ ที่ในบัตรระบุที่ตั้งบริษัท/ห้างร้าน/อยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากไม่ระบุที่ตั้ง ต้องให้เจ้าของกิจการรับรองว่า บริษัท/ห้าง/ร้าน ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

• ไม่มีบัตรพนักงาน
 1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาสัญญาเช่าที่พัก หรือสำเนาใบเสร็จค่าเช่าที่พักเดือนล่าสุด ที่ระบุชื่อท่านเป็นผู้เช่า หรือสำเนาสลิปการโอนเงินค่าที่พัก อย่างหนึ่งอย่างใด หรือหนังสือรับรองจากเจ้าของกิจการ ว่าได้ทำงานในบริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ตั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จริง
 

กลุ่มที่ 3  ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ
 

• อาชีพค้าขาย และอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น ขับรถจักรยายนยนต์รับจ้าง/แม่บ้าน
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาสัญญาเช่าที่พัก หรือเช่าอาคาร  เช่าแผงลอย  หรือเช่าพื้นที่เพื่อการประกอบอาชีพในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ หนังสือรับรองการพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้เจ้าของบ้าน หรือกำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิก อบต. ,สมาชิกเทศบาล,สมาชิกสภา อบจ.ในท้องที่พีกอาศัย เป็นผู้รับรอง

 •  อาชีพส่วนตัว
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาสัญญาเช่า/เช่าซื้อ ที่ดินหรืออาคาร ที่ตั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อประกอบธุรกิจ

 

กลุ่มที่ 4  ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ต้องถ่ายเอกสารมายื่น) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาสัญญาซื้อหรือเช่าซื้อบ้าน/อาคารชุด อาคารพาณิชย์ เพื่อการอยู่อาศัย

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด