ถือฤกษ์ 9.9 นายกฯตั้ง พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ นั่งปธ.สอบย้อนหลังสัญญาไทยคม

09 ก.ย. 2564 | 09:40 น.

นายกรัฐมนตรี ใช้ฤกษ์ วันที่ 9 เดือน 9 (9.9) ลงนามแต่งตั้ง "พลเอกวิทวัส  รชตะนันทน์" อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นั่งประธานคณะทำงานตรวจสอบดำเนินการตามสัญญาดาวเทียมไทยคม 

วันที่ 9 กันยายน 2564 (9.9) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง "คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ" หรือ ดาวเทียมไทยคม โดยมี

  • นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษา
  • พลเอกวิทวัส  รชตะนันทน์ อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานกรรมการ  
  • นายมงคลชัย  สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ  

พลเอกวิทวัส  รชตะนันทน์

คณะกรรมการ ฯ  มีอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ความเป็นมา และการดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ระหว่างกระทรวงคมนาคม และบริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

รวมถึงนิติสัมพันธ์อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าวในสมัยรัฐบาลต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ เสนอมายังคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ 
 

ตลอดจนให้คำแนะนำแก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการเจรจาและดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 การหาผู้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่รัฐและประชาชนได้รับ และการแก้ไขปัญหาการดำเนินการภายหลังสัญญาสิ้นสุดโดยกำหนดกรอบในการเจรจาระหว่างคู่สัญญาให้ได้ข้อยุติที่เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอกได้

ทั้งนี้ ยังให้ประธานกรรมการรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมกับข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ปัญหาที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อนายกรัฐมนนตรีเป็นระยะ ๆ ด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า เพื่อให้การตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญา และการเตรียมความพร้อมของภาครัฐเมื่อสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศระหว่างกระทรวงคมนาคม และบริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด  ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 30 ปี ตั้งแต่วันที่ลงนาม คือ 11 กันยายน 2534 จะสิ้นสุดภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 นี้ 
 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ในการรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติด้วย