เช็กรายชื่อ 7 อรหันต์ กสทช. หลังคณะกรรมการสรรหาเคาะแล้ว!

05 ก.ย. 2564 เวลา 4:50 น. 2.7k

กรรมการสรรหา กสทช. เคาะ 7 รายชื่อ ว่าที่ บอร์ดกสทช. ชุดใหม่แล้ว “ฐากร" อดีตเลขา กสทช. "เสธไก่อู” อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หลุดโผ  

จากกรณีที่ วุฒิสภา เปิดสรรหาคัดเลือก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ล่าสุด นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ประธานกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ออกหนังสือรับรองรายชื่อ ผู้สมัครกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.) ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 และมาตรา 14/2

รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านที่สมัครตามมาตรา 6 และที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกำหนดตามมาตรา 14/1 ที่จะเป็นกรรมการ กรรมการ กสทช. ในแต่ละด้าน ด้านละหนึ่งคน

ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนเสียงถึงสองในสามของจำนวนทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหาและให้เสนอรายชื่อดังกล่าวไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 15 และมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลตามบัญชีรายชื่อในแต่ละด้าน ดังนี้

  1. ด้านกิจการกระจายเสียง คือ พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ  
  2. ด้านกิจการโทรทัศน์ คือ ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต
  3. ด้านกิจการโทรคมนาคม คือ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ
  4. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คือ ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์
  5. ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน คือ นายต่อพงศ์ เสลานนท์
  6. ด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกสทช. ประกอบด้วย
  • ด้านกฎหมาย คือ ร.ท.ดร.ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ
  • ด้านเศรษฐศาสตร์ คือ รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย

ขณะที่ตัวเต็งอย่าง นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการ กสทช.และ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกร ประชาสัมพันธ์หลุดโผ

 

 เช็กรายชื่อ 7 อรหันต์ กสทช. หลังคณะกรรมการสรรหาเคาะแล้ว!

 เช็กรายชื่อ 7 อรหันต์ กสทช. หลังคณะกรรมการสรรหาเคาะแล้ว!

แท็กที่เกี่ยวข้อง