มติส.ว.เอกฉันท์ไฟเขียว“สิงห์ชัย ทนินซ้อน”นั่งอัยการสูงสุด

31 ส.ค. 2564 | 12:33 น.

มติ ส.ว.เอกฉันท์ 209 เสียง เห็นชอบ“สิงห์ชัย ทนินซ้อน”นั่งอัยการสูงสุด หลังผ่านตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลจากคณะกรรมาธิการสามัญ

วันนี้(31 ส.ค.64) ที่ประชุมวุฒิสภา(ส.ว.) ได้พิจารณาวาระให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด(อสส.) คือ นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 หลังจากที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้พิจารณาแล้วเสร็จ

 

โดยสมาชิกได้ลงคะแนนให้ความเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 209 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 0 เสียง ไม่ออกเสียง 9 เสียง จึงถือว่านายสิงห์ชัย ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

สำหรับ นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน จะเป็นอัยการสูงสุดคนที่ 16

 

เกิดเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2500 ปัจจุบันอายุ 64 ปี มีวาระการดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุ.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565

 

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย

 

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่สำคัญ เช่น หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ นักบริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง รุ่นที่ 22 จากวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 4 สำนักงาน ป.ป.ช.

 

ส่วนประวัติการทำงาน นายสิงห์ชัย เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ทั้ง

 

รองอธิบดีอัยการสำนักงานชี้ขาดสำนักงานอัยการสูงสุด

 

รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจ

 

รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา

 

อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอัยการสูงสุด

 

อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา

 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอัยการสูงสุด

 

นอกจากนี้ ยังเคจดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา กรรมการเนติบัณฑิตยสภา และกรรมการในสภามหาวิทยาลัยบูรพา