ประกาศขยาย เคอร์ฟิว พื้นที่สีแดงเข้มถึง14ก.ย. คลายล็อกดาวน์ร้านอาหาร 1ก.ย.

28 ส.ค. 2564 เวลา 15:43 น. 57.9k

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ต่อเวลามาตรการ "เคอร์ฟิว" พื้นที่สีแดงเข้มถึง14ก.ย. และคลายล็อกร้านอาหาร 1ก.ย. นั่งทานอาหารในร้านได้ 

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 22.00 น.  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดและคำสั่งของศบค.จำนวน 3 ฉบับ หนึ่งในนั้นเป็นการ ต่ออายุมาตรการ "เคอร์ฟืว" หรือห้ามออกจากเคหสถานในยามวิกาล หรือห้ามออกจากบ้าน เวลา 21.00 -04.00 น. ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ออกไปอีกจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 และ คลายล็อกดาวน์ร้านอาหารเริ่มวันที่ 1 ก.ย.64
 
ซึ่งระบุอยู่ใน ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ข้อ 4 การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ การห้ามออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

ส่วนของการคลายล็อกร้านอาหารนั้น ระบุใน ข้อ 5 การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสาหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ที่ระบุว่า ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการได้โดยให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
และจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน หากเป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ 

แต่หากเป็นการบริโภคในพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวน ที่นั่งปกติ และให้ใช้บังคับมาตรการนี้กับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์กรค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย

ส่วนรายละเอียดของมาตรการอื่นๆ ระบุอยู่ใน ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) (คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่)

นอกจากนี้อีก 2 ฉบับได้แก่ 

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓) - คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

และ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) - คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง