ผบ.ตร. สั่งด่วน ให้ "ผกก.โจ้ - พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล" ออกจากราชการไว้ก่อน

24 ส.ค. 2564 | 16:15 น.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกคำสั่งด่วน ให้ ผกก.- พันตํารวจเอก ธิติสรรค์ อุทธนผล ผู้กํากับการ สถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ช่วงค่ำที่ผ่านมา พลตํารวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามในคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง ให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน โดยระบุว่า 

ด้วย พันตํารวจเอก ธิติสรรค์ อุทธนผล ผู้กํากับการ สถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ รับเงินเดือน (ระดับ) ส.๔ ขั้น ๒๐ อัตราเงินเดือน ๔๓, ๓๓๐ บาท มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่าง ร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนตามคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ในเรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกร้องเรียนว่าได้ทําร้ายร่างกายโดยการทรมาน นายจิระพงศ์ ธนะพัฒน์ ผู้ต้องหาคดียาเสพติด เพื่อเรียกเงิน จํานวน ๒ ล้านบาท จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต และถูกดําเนินคดีอาญา โดยกล่าวหาว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตามเลขคดีอาญาของสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ที่ ๑๑๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

และมีเหตุให้พักราชการได้ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพัก ราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓ (๑) คือ ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือ ต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในราชการอาจเกิด การเสียหายแก่ราชการ และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้น จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔ จึงให้ พันตํารวจเอก ธิติสรรค์ อุทธนผล ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคําสั่งนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ได้ตาม พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๐๕ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคําสั่งและ

หากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคําสั่งหรือคําวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทําคําฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันพ้นกําหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัย อุทธรณ์

สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผบ.ตร. สั่งด่วน ให้ \"ผกก.โจ้ - พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล\" ออกจากราชการไว้ก่อน