svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

EA พร้อมลงทุนขยายโรงงานแบตเตอรี่ รับนโยบายรถยนต์ไฟฟ้า EV ไทย

11 พฤษภาคม 2566

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ทำหนังสือแจ้งรัฐบาล พร้อมขยายกำลังการผลิตโรงงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน รองรับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ของประเทศ

กรณีการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของรัฐบาล เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต EV และชิ้นส่วนที่สำคัญของภูมิภาค หลังจากการจัดทำแพ็คเกจการส่งเสริมได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้นำเสนอเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) นั้น

ล่าสุด นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ได้ทำหนังสือถึงนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ รวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกรมสรรพสามิต เพื่อขอแสดงเจตนารมณ์ในการขยายกำลังการผลิตโรงงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ EA

ทั้งนี้ได้ระบุว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 มีนโยบายผลักดันส่งเสริมธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงชิ้นส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการผลิตยานยนต์ ไฟฟ้านั้น บริษัท ซึ่งเป็นผู้ผลิตและประกอบแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน บริษัทแรก ในประเทศไทย ที่มีกำลังการผลิตในปัจจุบันอยู่ที่ 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี

อีกทั้งอยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิตให้เป็น 4 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีในปีนี้ รวมทั้งยังเป็นบริษัทที่ผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รถโดยสารไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และหัวรถไฟไฟฟ้า ซึ่งใช้เทคโนโลยีและโรงงานผลิตในประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนของ รัฐบาลในเรื่องนี้

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดัน ส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในได้ในตลาดโลก เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน และต่อไปในตลาดโลก โดยการเร่งรัดการสนับสนุนโรงงานผลิตแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน ขนาด 8 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีนั้นจะเป็นการกระตุ้นให้ประเทศ ไทยสามารถบรรลุเป้าหมายโดยเร็วขึ้น

ทั้งนี้บริษัทมีความพร้อมที่จะตอบสนองการสนับสนุนในเรื่องนี้ของรัฐบาล โดยบริษัท มี ความพร้อมทั้งเรื่องเงินลงทุน และเทคโนโลยี ที่จะดำเนินการขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายของ คณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ โดยบริษัทยินดีที่จะดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อขยายกำลังการผลิตให้มีขนาด 8 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีในทันที หากนโยบายการให้การสนับสนุนผู้ผลิตแบตเตอรี่แบบลิเธียม ไอออน ได้รับการเร่งรัดและผลักดันให้มีผลบังคับใช้ในเวลาอันใกล้นี้ 

สำหรับนโยบายด้านการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่นั้น ที่ผ่านมาบอร์ด EV ได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1.การปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี่ จาก 8% เหลือ 1% พร้อมทั้งยกเว้นอากรนำเข้าแบตเตอรี่สำเร็จรูปในช่วง 2 ปีแรก 

โดยผู้ขอรับสิทธิ์ต้องผลิตแบตเตอรี่ชดเชยภายในปีที่ 3 เท่ากับจำนวนแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้าในปีที่ 1 และ 2 ในอัตราส่วน 1 ต่อ 2 คือนำเข้า 1 แพ็คผลิตชดเชย 2 แพ็ค หรือต้องผลิตแบตเตอรี่ชดเชยภายในปีที่ 4 เท่ากับจำนวนแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้าในปีที่ 1 และ 2 ในอัตราส่วน 1 ต่อ 3 หรือนำเข้า 1 แพ็คผลิตชดเชย 3 แพ็ค

2. สนับสนุนเงิน 24,000 ล้านบาท สำหรับการผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์ในประเทศไทย บนหลักการ “ลงทุนผลิตก่อน ได้รับเงินสนับสนุนก่อน” หรือ First Come- First Serve เพื่อจูงใจให้ผู้ขอรับสิทธิเร่งดำเนินการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศโดยเร็ว

สำหรับเงินสนับสนุนจะขึ้นอยู่กับขนาดของโรงงานผลิตแบตเตอรี่และความจุพลังงานจำเพาะของแบตเตอรี่ สำหรับโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดต่ำกว่า 8 GWh จะได้รับเงินสนับสนุน ระหว่าง 400-600 บาท/kWh แต่หากเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดสูงกว่า 8 GWh จะได้รับเงินสนับสนุนระหว่าง 600-800 บาท/kWh