svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

BPP กางแผนธุรกิจยึดหลัก ESG พาองค์กรแกร่งเติบโตยั่งยืน

17 ธันวาคม 2564

BPP เผยกลยุทธ์ Greener & Smarter ภายใต้หลัก ESG เชื่อมโยงเป้าหมาย SDGs 6 ข้อ เข้ากับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่งองค์กร เติบโตอย่างมั่นคง พร้อมสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP กล่าวว่า BPP มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยได้เชื่อมโยงเป้าหมาย SDGs 6 ข้อเข้ากับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ 

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP

เช่น การกำหนดเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้า 5,300 เมกะวัตต์ โดยมีกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 800 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับ SDG ข้อที่ 7 พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้,

การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน โดยตั้งเป้าการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและเจ็บป่วยจากการทำงานทั้งพนักงานและผู้รับเหมาเป็นศูนย์ สอดคล้องกับ SDG ข้อที่ 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ, 

BPP กางแผนธุรกิจยึดหลัก ESG พาองค์กรแกร่งเติบโตยั่งยืน

การกำหนดอัตราการปล่อยมลสารในโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงทั่วไปอยู่ในระดับต่ำ (Ultra-low Emissions) และปฏิบัติตามกฎหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับ SDG ข้อที่ 9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และอุตสาหกรรม, หรือการกำหนดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ และการวางระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ SDG ข้อที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัท Flagship ของกลุ่มบ้านปู  BPP ยังยึดมั่นในปณิธานเดียวกันที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้นำไปเป็นหลักปฎิบัติในทั้ง 7 ประเทศ ที่ BPP เข้าไปดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ประเทศไทย สปป.ลาว จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และความต้องการของชุมชนโดยรอบเป็นสำคัญ 

 

การเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่นี้ถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งของ BPP ที่ช่วยให้การบริหารโครงการ โรงไฟฟ้า และความสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้างเป็นไปได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ BPP มีการกำหนดนโยบายด้าน ESG ที่สอดคล้องและเป็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มบ้านปู และมีคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน (Banpu Power Sustainable Development Committee) ในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อสร้างประโยชน์อย่างสมดุลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 

ปัญหา “ก๊าซเรือนกระจก” เป็นหนึ่งความจำเป็นเร่งด่วนที่ BPP ให้ความสำคัญมาโดยตลอด และเป็นเหตุผลให้บริษัทฯ เลือกลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (Greener) เพื่อตอบรับกับเทรนด์ Decarbonization ทั้งโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

 

ตลอดจนการขยายการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานผ่าน “บ้านปู เน็กซ์” เช่น โซลาร์ รูฟท็อป ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ยานพาหนะไฟฟ้า การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และโซลูชันด้านเทคโนโลยีพลังงาน รับเทรนด์พลังงานแห่งอนาคต 

 

ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป บริษัทฯ ยังคงดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคำนึงถึงสมดุลของความยั่งยืนด้านพลังงานเป็นสำคัญ เพราะความต้องการพลังงานและความพร้อมของการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยได้นำเทคโนโลยี HELE หรือ High Efficiency, Low Emissions เข้ามาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของโรงไฟฟ้าและทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

 

BPP ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2568 จะมีกำลังผลิต 5,300 เมกะวัตต์ โดยเป็นกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 800 เมกะวัตต์ และมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 0.676 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเมกะวัตต์-ชั่วโมง
 
ใส่ใจพนักงาน มุ่งพัฒนาชุมชน และตอบแทนสังคมด้วยใจ

ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้จะต้องเริ่มจากการดูแลพนักงานภายใน BPP จึงมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถและภาวะผู้นำของพนักงาน เพื่อตอบสนองต่อทักษะใหม่ที่จำเป็นและสอดรับกับทิศทางธุรกิจแห่งโลกอนาคต โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล และวางแผนการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน รวมถึงมีวัฒนธรรมองค์กรบ้านปู ฮาร์ท (Banpu Heart) ที่เชื่อมโยงและหลอมรวมพนักงานจากหลากหลายเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน 

BPP กางแผนธุรกิจยึดหลัก ESG พาองค์กรแกร่งเติบโตยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ตลอดจนการดำเนินโครงการด้านซีเอสอาร์เพื่อตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การมอบทุนสนับสนุนแก่นักเรียนในโรงเรียนเด็กพิเศษหลวนหนานบ้านปู ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดูแลนักเรียนที่มีความผิดปกติทางร่างกาย เช่น พิการทางสายตา หู และสมอง มากว่า 13 ปี การสนับสนุนการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬาในศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิสแห่งชาติในเมืองเจิ้งติ้งมากว่า 17 ปี การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า การทำกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการ CSR Ideas of the Year ในไทย หรือการเข้าร่วมในข้อตกลงการจ่ายไฟฉุกเฉิน เมื่อเกิดพิบัติภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสึในญี่ปุ่น
 
อีกทั้งในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 อยู่ในสภาวะวิกฤต BPP ยังได้ช่วยเหลือสังคมเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและในประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจ 

BPP กางแผนธุรกิจยึดหลัก ESG พาองค์กรแกร่งเติบโตยั่งยืน

เช่น การมอบเงินและสิ่งของจำเป็นเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลในการต่อสู้กับโควิด-19 ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่งในจีน การสนับสนุนถุงยังชีพให้แก่สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแจกจ่ายให้กับคนไทยในญี่ปุ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 ฯลฯ กำกับดูแลกิจการด้วยจริยธรรม และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในยุคโควิด-19 จริยธรรมทางธุรกิจและการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบเป็นเรื่องพื้นฐานที่ BPP ให้ความสำคัญ การมีวัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart ที่หนึ่งในหลักปฏิบัติ 10 ประการ ให้ความสำคัญกับการยึดมั่นในความถูกต้อง (Adhere to Integrity and Ethics) เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับจะขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่เหมาะสม บนพื้นฐานของจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 

 

เมื่อเข้าสู่ยุควิกฤตโควิด-19 บริษัทฯ ก็ยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ด้วยความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง การเตรียมความพร้อม และการเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น การนำระบบ ISO 22301 (BCMS) มาใช้ก่อนเกิดเหตุการณ์ การกำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ของแต่ละประเทศ หรือการเตรียมความพร้อมของระบบคลาวด์เพื่อรองรับการใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องเข้าสำนักงาน พร้อมให้พนักงานสามารถทำงานได้ทุกที่แบบ Work from Anywhere 


จากการเตรียมพร้อมและการป้องกันอย่างรัดกุมทำให้โรงไฟฟ้าทุกแห่งของ BPP สามารถคงประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างต่อเนื่องตามแผน ด้วยไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อทุกภาคส่วน ความมั่นคงและต่อเนื่องในการเดินเครื่องจ่ายไฟเข้าระบบจึงเป็นความรับผิดชอบสำคัญของ BPP ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
 
BPP กางแผนธุรกิจยึดหลัก ESG พาองค์กรแกร่งเติบโตยั่งยืน

ในปี 2564 BPP ได้รับเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ใน “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainable Investment ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับรางวัล Raising Star Sustainability Awards ในกลุ่ม Market Cap 30,000-100,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 268 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) ประจำปี 2564 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตอกย้ำความมุ่งมั่นและความสำเร็จของบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance: ESG)
  BPP กางแผนธุรกิจยึดหลัก ESG พาองค์กรแกร่งเติบโตยั่งยืน
สำหรับ BPP การดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก ESG ไม่ได้เป็นแค่เทรนด์ที่ต้องดำเนินรอยตาม แต่เป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ทำด้วยความตั้งใจจริงและทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเน้นย้ำถึงการเป็นพลเมืองที่ดีในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมถึงการตอบแทนคืนสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน