โตโยต้า - AIS รวมพลังสานภารกิจ กำจัด “E-Waste” แบบ Eco Friendly

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
03 ธ.ค. 2564 เวลา 9:40 น. 80

AIS ผนึกกำลัง TOYOTA เดินหน้าภารกิจ “คนไทยไร้ E-Waste” ตั้งเป้านำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบ Zero Landfill ตามมาตรฐานสากล พร้อมร่วมกับ “เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม” นำของเสียเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบ Eco Friendly

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์เอไอเอส กล่าวว่า ความต่อเนื่องของโครงการ คนไทยไร้ E-Waste ทำให้เอไอเอส ได้ทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่ล้วนมีเป้าหมายเดียวกันอย่างมากมาย นับเป็นการสร้างพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งในกระบวนการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของ E-Waste พร้อมจัดจุดรับทิ้งทั่วประเทศ จนถึงขั้นตอนการนำ E-Waste เข้าสู่การจัดการอย่างถูกวิธี แล้วกว่า 240,125 ชิ้น (ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564)  

โตโยต้า - AIS รวมพลังสานภารกิจ กำจัด “E-Waste” แบบ Eco Friendly

ล่าสุด ได้ร่วมกับพาร์ทเนอร์อย่างโตโยต้า ผู้นำในธุรกิจยานยนต์ที่ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และ บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขยะทุกประเภทด้วยเทคโนโลยีระดับโลก ที่จะมาเสริมขีดความสามารถในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่รับจากประชาชนมาเข้าสู่กระบวนการจัดการ ตามเป้าหมายของเราในการรีไซเคิลแบบ Zero Landfill อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

ทั้งโตโยต้าและเอไอเอส 2 องค์กร ต่างมีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินงานและรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน ทั้งการตั้งจุดรับทิ้งและรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักงานของโตโยต้า และได้ต่อยอดกระบวนการการจัดการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์หรือ Value Chain ตั้งแต่การแยกประเภทขยะ การทิ้ง การคัดแยก การรีไซเคิล ทำลาย ไปจนถึงการนำกลับมาใช้ใหม่

โตโยต้า - AIS รวมพลังสานภารกิจ กำจัด “E-Waste” แบบ Eco Friendly

ส่วนบริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด หรือ WMS ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของโตโยต้า ได้นำองค์ความรู้จากบริษัทแม่คือ DOWA Eco System Ltd. ประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีมากว่า 140 ปี มาเสริมประสิทธิภาพในการนำ E-Waste ที่รวบรวมได้จากโครงการฯ เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบ Eco Friendly อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นความร่วมมือในกระบวนการเตรียมความพร้อมของขยะอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ด้วยเตาเผาแบบ Fix Combustion Furnace ของ WMS ที่นำเทคโนโลยีการจัดการแบบ Gasification จากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ เพื่อช่วยกำจัดสารอันตรายที่หลงเหลือให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการเผาอย่างสูงสุด

โตโยต้า - AIS รวมพลังสานภารกิจ กำจัด “E-Waste” แบบ Eco Friendly

ทั้งนี้ เตาเผาดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การบริหารจัดการแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริด ใช้แล้วแบบครบวงจร” ที่ โตโยต้าและพันธมิตรทางธุรกิจได้เริ่มดำเนินการ ในปีพ.ศ. 2562 เพื่อวางรากฐานการบริหารจัดการตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  ผ่านการร่วมกันสร้างระบบการจัดการแบตเตอรี่ไฮบริดที่ผ่านการใช้งานแล้ว ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ การประเมินคุณภาพและนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดภายใต้แนวทาง การใช้ซ้ำ (Reuse) การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการผลิตใหม่ (Rebuilt) โดยในส่วนของกระบวนการรีไซเคิล โตโยต้าได้ร่วมกับ บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด ในการดำเนินงานการหลอมแบตเตอรี่ เพื่อนำแร่โลหะที่ได้จากกระบวนการเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมิได้จำกัดความร่วมมือให้พร้อมรองรับแบตเตอรี่ไฮบริดใช้แล้วจากผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้น แต่ยังเปิดกว้างให้สามารถรองรับธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ทุกรูปแบบอีกด้วย

โตโยต้า - AIS รวมพลังสานภารกิจ กำจัด “E-Waste” แบบ Eco Friendly

นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า กลุ่มบริษัท โตโยต้าทั่วโลกมีพันธกิจในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการสร้างสังคมแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality Society) โดยหนึ่งในกลไกสำคัญ คือ การบริหารจัดการตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในห่วงโซ่ธุรกิจ ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมในการวางรากฐานในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว หนึ่งในโครงการที่ผ่านมาคือโครงการ “การบริหารจัดการแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดใช้แล้วแบบครบวงจร” ซึ่งไม่เพียงแต่จะพร้อมรองรับแบตเตอรี่ไฮบริดใช้แล้วจากผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้น หากแต่เรายังพร้อมเปิดรับให้บริการกับลูกค้าทุกประเภทในอุตสาหกรรมอื่นๆ อันนำมาซึ่งความร่วมมือในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์กับ AIS ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรขนาดใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างสมดุลย์ด้านสิ่งแวดล้อมสู่สังคมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจเช่นกัน 

นายฮิโรมิตสึ ทาคากิ ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด กล่าวว่า การทำงานร่วมกับเอไอเอสและโตโยต้าครั้งนี้ นับเป็นการเริ่มต้นครั้งสำคัญที่จะสร้างการรับรู้ทางด้านการทำลายขยะอย่างถูกวิธีให้กับคนไทย โดยบริษัทได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ Value Chain ของกระบวนการการจัดการ E-Waste มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ศักยภาพและองค์ความรู้จากประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 140 ปีจากประเทศญี่ปุ่น ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่ Recycle-Oriented Society หรือ สังคมแห่งการรีไซเคิลอย่างแท้จริง

โตโยต้า - AIS รวมพลังสานภารกิจ กำจัด “E-Waste” แบบ Eco Friendly

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม โครงการ คนไทยไร้ E-Waste ชวนคนไทยร่วมกันทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีที่จุดรับทิ้งของ เอไอเอส ช็อปทั่วประเทศ พร้อมลุ้นรับ สมาร์ทโฟน 5G รวม 22 รางวัล ในแคมเปญ AIS E-Waste ทิ้งรับโชค และรับชมเส้นทางการจัดการ E-Waste แบบทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางของ AIS ได้ที่ https://www.facebook.com/ais.sustainability

แท็กที่เกี่ยวข้อง