svasdssvasds

ทำความรู้จัก 5 อรหันต์ กสทช. หลัง วุฒิสภาโหวตผ่าน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
20 ธ.ค. 2564 เวลา 21:00 น. 5.3k

ทำความรู้จัก 5 อรหันต์ ว่าที่กรรมการกสทช.คนใหม่ “ธนพันธุ์-พิรงรอง-ต่อพงศ์-นายแพทย์สรณ และ ดร.ศุภัช” หลังวุฒิสภาโหวตผ่าน

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดมติที่ประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) วันที่ 20 ธ.ค. 64 ที่ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวน 5 คน  ได้แก่

 • ด้านกิจการกระจายเสียง พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ 
 • ด้านกิจการโทรทัศน์ ศาสตราจารย์ดร.พิรงรอง รามสูต 
 • ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ 
 • ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน คือ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ 
 • ด้านเศรษฐศาสตร์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช  ศุภชลาศัย 

ทั้งนี้ในส่วนของขั้นตอนต่อจากนี้หลังวุฒิสภาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการกสทช.ใหม่ 5 ราย จะมีการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาตามขั้นตอนต่อไป 

 

สำหรับประวัติของกรรมการ กสทช.ทั้ง 5 รายมีดังนี้ 

 

พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ 

เกิดวันที่ 24 มีนาคม2506 ปัจจุบันอายุ 58 ปี นับถือศาสนาพุทธ  เป็นบุตรของพลตรี สนิท หร่ายเจริญ ข้าราชการบํานาญ และนางทัศนีย์ หร่ายเจริญ (แม่บ้าน)  ส่วนชีวิตคู่นั้น พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ สมรสกับนาวาอากาศเอกหญิง อุบลรัตน์ หร่ายเจริญ (รับราชการทหาร) อายุ 56 ปี 

พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแห่งกองทัพสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ นครมิวนิค 
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแห่งกองทัพสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ นครมิวนิค
 • ปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

อาชีพปัจจุบัน 

 • รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภาค 

 

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

 • ผู้อํานวยการกองแผนและวิศวกรรม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม (ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2555) 
 • รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค (ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2562) 
 • รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภาค (ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ถึง ปัจจุบัน)

ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต 

เกิดวันที่ 13 สิงหาคม 2510 อายุ 54 ปี นับถือศาสนาพุทธ  เป็นลูกสาวของศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ ธีระ รามสูต (ข้าราชการบํานาญ) และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พันธุ์ทิพย์ รามสูต (ข้าราชการบํานาญ) 

โดยมีคู่สมรส คือ ดร.นล รณะนันทน์ (พนักงานธนาคาร) 54 ปี  มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ นายอาศิร์ รณะนันทน์ อายุ 21 ปี นายพิรญาณ รณะนันทน์ อายุ 18 ปี และเด็กหญิงปาณขวัญ รณะนันทน์ อายุ 16  ปี 

ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต 

ประวัติการศึกษา 

 • อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.A. (Communication) University of Hawaii at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 • Ph.D. (Communication) Simon Fraser University ประเทศแคนาดา 

 

อาชีพปัจจุบัน 

 • ศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

 • Reporter-rewriter : หนังสือพิมพ์ The Nation (ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2533) 
 • อาจารย์ประจําภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ถึง ปัจจุบัน) 
 • รองอธิการบดีด้านการสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ 

ชื่อเดิมชื่อ สมชาย เกิดวันที่ 6 มกราคม 2503 อายุ 61 ปี นับถือศาสนาพุทธ เป็นบุตรของนายขั้น (ถึงแก่กรรม) และนางฝั่ง (ถึงแก่กรรม)  โดยมีคู่สมรสคือ นางพิมพ์พร บุญใบชัยพฤกษ์ (แม่บ้าน) อายุ 57 ปี  มีบุตรด้วยกันสองคนคือ นางสาวป่านแก้ว บุญใบชัยพฤกษ์ อายุ 20 ปี และนางสาวแป้งร่ำ บุญใบชัยพฤกษ์ อายุ 20 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ 

ประวัติการศึกษา 

 • แพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์หัวใจ Kaiser Permanente Medical Center, Los Angeles, California ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 • แพทย์เฉพาะทาง การสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยและรักษา Hospital of the Good Samaritan, Los Angeles,California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

อาชีพปัจจุบัน 

 • อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

 • อาจารย์ประจําสาขาวิชาโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ถึง ปัจจุบัน)
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2562)

 

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ 

(ชื่อเดิม ต่อพงษ์) เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2519 อายุ 45 ปี  เป็นบุตรของนายไพบูลย์ เสลานนท์ (ข้าราชการบํานาญ) และนางเมตตา เสลานนท์ (ธุรกิจส่วนตัว) 

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ 

ประวัติการศึกษา 

 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการพัฒนาสังคม การวิเคราะห์และวางแผนทางสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

อาชีพปัจจุบัน 

 • ที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. 

 

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

 • สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2557) 
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560) 
 • กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ตามพระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบัน)

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย

เกิดวันที่ 11 มกราคม 2500 อายุ 64 ปี นับถือศาสนาพุทธ  เป็นบุตรของนายประวิตร ศุภชลาศัย (ถึงแก่กรรม) และนางชลัช ศุภชลาศัย (ถึงแก่กรรม) มีคู่สมรสคือ นางภาวินี ศุภชลาศัย (แม่บ้าน) อายุ 61 ปี มีบุตรด้วยกัน 1 คน คือ นายกิตติภพ ศุภชลาศัย อายุ 25 ปี 

รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย

ประวัติการศึกษา 

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • M.A. (Agricultural Development Economics), Australian National University
 • Ph.D. (Economics), Australian National University 

 

อาชีพปัจจุบัน 

 • ผู้อํานวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

 • อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ.2560)
 • กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2547)
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2555)

แท็กที่เกี่ยวข้อง