ออร์กานอนผนึกภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายครอบครัวคุณภาพ

11 มี.ค. 2566 | 02:30 น.

ออร์กานอนผนึกภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายครอบครัวคุณภาพ หลังปัญหาโครงสร้างประชากรจากอัตราการเกิดต่ำ และปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ กำลังเป็นวิกฤติทางสุขภาพ

ปัจจุบันปัญหาโครงสร้างประชากรจากอัตราการเกิดต่ำ และปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ กำลังเป็นวิกฤติทางสุขภาพของผู้หญิงในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรตลอดจนกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ และแรงงานสังคมไทยในระยะยาว

อย่างไรก็ดี จากการประชุมคณะทำงานด้านสุขภาพ APEC Health Week ครั้งที่ผ่านมา ได้มีการหยิบเอาปัญหาโครงสร้างประชากรที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และอัตราการเกิดต่ำ ซึ่งเป็นปัญหาที่ท้าทายสำหรับ 17 เขตเศรษฐกิจ จาก APEC ทั้งหมด 21 เขตเศรษฐกิจ มาศึกษาหารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการรับมือและแก้ไขปัญหานี้ ผ่านนโยบายครอบครัวคุณภาพ Smart Families 

ซึ่งทำให้มีหลายองค์กรตื่นตัวและเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทยาและเวชภัณฑ์ระดับโลกที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงเป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญ และขานรับนโยบายครอบครัวคุณภาพ Smart Families ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของออร์กานอน 

โดยออร์กานอนได้ดำเนินการร่วมมือกับหลายภาคส่วนในงาน Declaration of Cooperation on Sustainable Healthcare Financing for Women’s Health อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง เพื่อการแก้ปัญหาโครงสร้างทางสังคมแบบยั่งยืน ผ่านแนวคิดการจัดการความยั่งยืนด้านการคลัง Sustainable Healthcare Financing เพื่อสุขภาพผู้หญิง 
 

นอกจากนี้ยังได้มีการให้ทุนสนับสนันผ่านมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายครอบครัวคุณภาพ Smart Families ให้เข้าถึงและช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น

ออร์กานอนผนึกภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายครอบครัวคุณภาพ เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566 จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับภาคีทุกภาคส่วนในการร่วมประกาศวิสัยทัศน์ ในการสนับสนุนการดำเนินงาน โดยเห็นความสำคัญของสิทธิสตรีรวมทั้งสุขภาพผู้หญิงไทยที่มากขึ้น สืบเนื่องจากปัญหาโครงสร้างสังคมที่กำลังได้รับผลกระทบ ซึ่งเกิดจารขาดการวางแผนครอบครัวในประเทศไทย 

ทั้งในส่วนของปัญหาที่เกิดจากอัตราการเกิดต่ำ หรือการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ส่งผลถึงคุณภาพของประชากร ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายของปัญหาโครงสร้างในหลากหลายมิติ จึงเป็นความเร่งด่วนในการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือของแต่ละภาคส่วนนั้นมีความสำคัญและมีบทบาทที่แตกต่างกัน แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการร่วมสร้างครอบครัวคุณภาพให้กับสังคมไทย

ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ครอบครัวคุณภาพ “Smart Families” เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งก่อนหน้านี้ในที่ประชุม APEC ได้มีการนำนโยบายมาพิจารณาร่วมกันในหลายเขตเศรษฐกิจ 

และหนึ่งในหัวข้อเร่งด่วนที่มีการหารือกันคือ Sustainable Healthcare Financing For Women Health หรือการจัดการความยั่งยืนด้านการคลังเพื่อสุขภาพของผู้หญิง โดยคาดว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการจะปูทางให้ประเทศไทยเข้าถึงกลไกการหาเงินทุนให้กับภาคสาธารณสุขแบบใหม่ สำหรับการจัดทำนโยบายทางเลือก Smart Families ซึ่งต่อไปอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์กับที่อื่นๆ ได้ด้วยผ่านโครงการระดับภูมิภาค 

นอกจากนี้ ยังเน้นส่งเสริมให้มีบุตร หรือให้ผู้หญิงไทยที่ต้องการมีบุตรสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข หรือการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ในทางกลับกันจำเป็นต้องคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิสตรีควบคู่ไปด้วย เนื่องจากต้องมาจากความพร้อมทั้งในด้านต่างๆ เช่น ส่งเสริมให้ผู้หญิงมีงานทำ สามารถเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีคุณภาพ 

“ปัจจุบันจำนวนและโครงสร้างประชากรมีความซับซ้อนกว่าในอดีต ถือเป็นความท้าทายต่อนโยบายประชากรครั้งใหม่ เนื่องจากอัตราการเกิดรวมของไทยลดลงอย่างมากแล้ว มีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ทั้งการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก็ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ภาคแรงงาน การเงินการคลังที่เป็นผลต่อไปยังเศรษฐกิจในระดับประเทศ ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้จึงต้องเป็นการผลักดันพร้อมกันในหลายมิติ โดยเฉพาะการนำเครื่องมือทางการคลังมาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างประชากรคุณภาพของประเทศ” 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยให้มุมมองทางการคลังว่าที่ผ่านมาภาครัฐได้มีการริเริ่มการจัดการความยั่งยืนด้านการคลัง และการพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงการคลังยังให้ความสำคัญกับประชากรหญิง จากปัญหาด้านการเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีการตั้งครรภ์ 

และช่องว่างทางเพศในการทำงาน เนื่องจากผู้หญิงเป็นกำลังแรงงานสำคัญของประเทศ อีกทั้งเน้นย้ำถึงการวางแผนครอบครัว เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตของเด็ก ทั้งนี้ กระทรวงการคลังพร้อมที่จะร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้การจัดการความยั่งยืนด้านการคลังเพื่อสุขภาพผู้หญิง หรือ Sustainable Financing for Women’s Health มาเป็นกลไก เพื่อต่อยอดจากงานประชุม APEC ที่ผ่านมาให้เกิดผลลัพธ์ที่มากขึ้น

ดร. ซูซี่ ฟิดเล่อร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารธุรกิจ บริษัท ออร์กานอน จำกัด กล่าวว่า ออร์กานอน มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสำคัญนี้ และพร้อมที่จะนำทรัพยากร ความรู้ ความเชี่ยวชาญขององค์กรที่มีเพื่อช่วยขจัดปัญหาและอุปสรรคในการจัดหาเงินทุนสำหรับการดูแลสุขภาพของเด็กผู้หญิงและผู้หญิงในไทย เพราะออร์กานอนเข้าใจดีว่าไม่มีวิธีใดที่มีประสิทธิภาพหรือคุ้มค่าสำหรับทุกคนในสังคมมากไปกว่าการลงทุนเพื่อสุขภาพของเด็กผู้หญิงและผู้หญิง 

ซึ่งภายใต้การดำเนินงานของภาครัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวอาจมีข้อจำกัด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนควรมีส่วนร่วมสนับสนุน และประเด็นสำคัญในวันนี้แสดงให้เห็นว่า Sustainable Healthcare Financing For Women Health การจัดการความยั่งยืนด้านการคลังเพื่อสุขภาพผู้หญิง เป็นหนทางสู่ความก้าวหน้าด้านสุขภาพของผู้หญิง ความต้องการการวางแผนครอบครัวสมัยใหม่

และความรับผิดชอบทางการเงินในเวลาเดียวกัน ขณะที่ภาครัฐก็มองหาความร่วมมือด้านการจัดหาเงินทุนเพื่อความยั่งยืนนี้เช่นเดียวกัน เนื่องจากเงินทุนเพื่อความยั่งยืนนี้จะเป็นกำลังในการช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของนโยบายสาธารณะได้เป็นอย่างดี

นอกจากแนวคิดเรื่อง Sustainable Healthcare Financing แล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการครอบครัวคุณภาพ Smart Families ให้เกิดเป็นรูปธรรมนั้น ออร์กานอนยังได้มีการให้ทุนสนับสนุนมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ผ่านโครงการ Her Promise Grant เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกด้วย