ตะลึง คนไทยเสี่ยงเสียชีวิตจากการจมน้ำปีละ 3,592 คนเฉลี่ย 10 คน/วัน

17 ก.พ. 2566 | 07:30 น.

สาธารณสุข เปิดสถิติคนไทยเสี่ยงเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงถึงปีละ 3,592 คนเฉลี่ยวันละ 10 คน เร่งเดินหน้าลดความสูญเสีย

กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยสถิติในแต่ละปีทั่วโลก มีคนจมน้ำเสียชีวิตปีละ 372,000 คน เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 146,000 คน สำหรับประเทศไทยสถิติจมน้ำเสียชีวิตปีละ 3,592 คน เป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 737 คน หรือ เราสูญเสียคนไทยจากการจมน้ำถึงวันละ 10 คน 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบให้ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำตามข้อเสนอของสหประชาชาติ ครั้งที่ 1/2566

วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในประเทศไทยสอดรับกับมติของสหประชาชาติ และลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ 

จากรายงานสถานการณ์ป้องกันการจมน้ำขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) พบว่า การจมน้ำเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญในทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 2 รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ในแต่ละปีทั่วโลกมีคนจมน้ำเสียชีวิตปีละ 372,000 คน เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 146,000 คน  

สำหรับประเทศไทยจากข้อมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2555 - 2564) มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ 35,915 คน โดยในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 7,374 คน หรือกล่าวได้ว่า ในทุกๆ วันเราสูญเสียคนไทยจากการจมน้ำถึงวันละ 10 คน 

นพ.ธเรศ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะอนุกรรมการชุดนี้ จึงมีภารกิจในการผลักดันให้ประเทศไทยเร่งดำเนินการในประเด็นที่องค์การอนามัยโลกให้ข้อเสนอแนะไว้ โดยจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ณ เมืองนิวยอร์ก ได้รับรองข้อมติเรื่อง "Global Drowning Prevention" อย่างเป็นทางการ

มีฉันทามติร่วมกันในเรื่องการป้องกันการจมน้ำเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยได้เสนอให้ประเทศสมาชิกมีการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำตามมติของการประชุม โดยมี 10 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

  • การจัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันการจมน้ำระดับชาติ 
  • การพัฒนาแผนงานป้องกันการจมน้ำระดับชาติ 
  • การพัฒนาโครงการป้องกันการจมน้ำให้สอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก 
  • การมีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำและมีการบังคับใช้ 
  • การมีข้อมูลการจมน้ำระดับชาติ
  • การส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักและรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  • การบูรณาการงานป้องกันการจมน้ำไว้ในโครงการที่เกี่ยวกับภัยพิบัติที่มีอยู่
  • การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศโดยการแบ่งปันบทเรียน ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดี
  • การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ/เทคโนโลยีนวัตกรรม และแบ่งปันให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา
  • การนำเรื่องความปลอดภัยทางน้ำ หลักสูตรการว่ายน้ำ และการปฐมพยาบาล เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในโรงเรียน 

พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 25 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น "วันป้องกันการจมน้ำโลก (World Drowning Prevention Day)" โดยเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนในการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาการจมน้ำที่มีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำตามมติของสหประชาชาติรัฐบาลจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำตามข้อเสนอของสหประชาชาติเป็น 1 ใน 8 คณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการชุดนี้ มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และมีคณะอนุกรรมการ จำนวน 37 ท่าน จาก 30 หน่วยงาน