“ส.เพื่อนชุมชน” รุกปั้นบุคลากรสาธารณสุขป้อนศูนย์บริการสุขภาพฯ ระยอง

31 พ.ค. 2567 | 23:19 น.

“ส.เพื่อนชุมชน” รุกปั้นบุคลากรสาธารณสุขป้อนศูนย์บริการสุขภาพฯ ระยอง เน้นตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เชื่อมีส่วนสำคัญขับเคลื่อนระยองให้มีบริหารจัดการด้านสาธารณสุขที่ดียิ่งขึ้น

นายทศพร บุณยพิพัฒน์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชนได้ดำเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ. ระยอง) มหาวิทยาลัยบูรพา และมูลนิธิตากสินระยอง

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ตรงกับความต้องการในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรองรับศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง 
 

โดยดำเนินการผ่านโครงการสานฝัน ปั้นน้อง เตรียมพร้อมบุคลากรศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยองเฟสที่ โดยเชื่อว่าจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดระยองให้มีการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขที่ดียิ่งขึ้น  

“ส.เพื่อนชุมชน” รุกปั้นบุคลากรสาธารณสุขป้อนศูนย์บริการสุขภาพฯ ระยอง

สำหรับเฟสที่ 2 จะให้การสนับสนุน 4 รุ่น เริ่มดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2567 - 2570 รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ทุน ประกอบด้วย พยาบาล (ภาคภาษาไทย) 20 ทุน และกายภาพบำบัด 10 ทุน รวมเป็นมูลค่าทุน 8,400,000 บาท 
 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีนิสิตเข้าร่วมโครงการได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา แบ่งเป็นเฟสที่ 1 ให้การสนับสนุนด้วยกัน 3 รุ่น ในปีการศึกษา 2564 - 2566 รวม 51 ทุน ประกอบด้วย พยาบาล (ภาคภาษาไทย) 30 ทุน ,การแพทย์แผนไทยประยุกต์ฯ 4 ทุน

,กายภาพบำบัด 4 ทุน ,โภชนบำบัด 4 ทุน ,เทคนิคการแพทย์ 4 ทุน และจิตวิทยา 5 ทุน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 13,480,000 บาท โดยสมาคมฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวทั้ง 2 เฟส รวมมูลค่ากว่า 21,880,000 บาท