คพ.เปิดยอดประชาชน ร้องเรียนมลพิษกว่า 9,000 เรื่อง

15 ม.ค. 2567 | 07:27 น.

คพ.เปิดยอดประชาชน ร้องเรียนมลพิษกว่า 9,000 เรื่องส่วนใหญ่ แหล่งกำเนิดมลพิษ มาจาก โรงงานอุตสาหกรรม อาคารประเภทต่าง ๆ   เลี้ยงสุกร  ยันได้รับการแก้ไขแล้ว 836 เรื่อง 71% 

 

นางปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ.  มีช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษหลายช่องทาง ได้แก่ สายด่วน 1650 แฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ จดหมาย/อีเมล หรือมาด้วยตนเอง ช่องทางที่นิยมมากที่สุด คือ สายด่วน 1650 คิดเป็นร้อยละ 50 (50%)  ปี 2566 มีประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามา รวมทั้งหมด  9,218 เรื่อง ซึ่งถ้าเป็นกรณีเหตุรำคาญต่าง ๆ คพ. จะให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ร้องเรียน และแจ้งหน่วยงานท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ซึ่งมีจำนวน 8,043 เรื่อง อีก 1,175 เรื่อง  คพ. เข้าดำเนินการเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารประเภทต่าง ๆ   การเลี้ยงสุกร  โดยเรื่องร้องเรียนที่ คพ. ดำเนินการ ได้รับการแก้ไขแล้ว 836 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71 ที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามการแก้ไขปัญหา

ปรีญาพร สุวรรณเกษ

มลพิษจากการเลี้ยงสุกร

นางสาวปรีญาพร กล่าวว่า เรื่องที่ คพ. ดำเนินการ บางเรื่องมีปัญหาหลายประเด็น โดยปัญหามลพิษที่ได้รับการแจ้งร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ กลิ่นเหม็น 807 เรื่อง (ร้อยละ 40) รองลงมา คือ ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน 531 เรื่อง (ร้อยละ 26) เสียงดัง/เสียงรบกวน 297 เรื่อง (ร้อยละ 15)  แหล่งที่มาของปัญหา ร้อยละ 39 หรือ 464 เรื่อง มาจากโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ส่วนใหญ่เป็นกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์จากพืชผลทางการเกษตร  การหลอมหล่อโลหะ รองลงมาร้อยละ 29 หรือ 337 เรื่อง เป็นสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ช่องทางร้องเรียน

มลพิษ

เพื่อให้การจัดการเรื่องร้องเรียนให้กับประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คพ. มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรม ซึ่งประชาชนต้องการให้ คพ. ติดตามการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงอย่างต่อเนื่อง  คพ. จะนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนต่อไป นางสาวปรีญาพร กล่าว

ผลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม