อธิบดี คพ. คนใหม่ ชูงานPM 2.5 งานท้าทายปกป้องสิ่งแวดล้อม -ประชาชน

28 ธ.ค. 2566 | 11:31 น.

อธิบดี คพ.ชูงาน PM 2.5 กากของเสียและหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นงานท้าทายเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม-ประชาชน เร่งดำเนินการ ให้การบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน

 

นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากการเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดี คพ. ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และนโยบาย พล ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสำคัญกับป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง และปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน มีงานสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการ ให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีความยั่งยืน

 

นางสาวปรีญาพร กล่าวว่า งานสำคัญลำดับแรกที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ เป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งปีนี้มีกลไกการบริหารจัดการทั้งคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน ซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน มีคณะอนุกรรมการอำนวยการ การจัดตั้งศูนย์สื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่า เพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระดับนโยบายสู่ระดับพื้นที่ เร่งรัด กำกับดูแล ขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5.ปี 2567 ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ปรีญาพร สุวรรณเกษ

งานสำคัญอีกงานหนึ่งคือ การบริหารจัดการกากของเสียที่ต้องมีการผลักดันขับเคลื่อนตามนโยบายและแผนสำคัญต่าง ๆ เช่น แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 แผนการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ 1 รวมทั้งการพัฒนากฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (weee) และซากบรรจุภัณฑ์

การเผา

จากที่ประชาชนมีความคาดหวังต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่สำคัญ จะขับเคลื่อนภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม(EPU)อย่างเข้มข้น เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน นางสาวปรีญาพร กล่าว

PM2.5