ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 142.71 ล้านโดส กลุ่มเป้าหมายหลักได้รับแล้วเท่าไร

31 ส.ค. 2565 | 06:10 น.

อัพเดท ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 142.71 ล้านโดส เพิ่มขึ้น 1.37 หมื่นโดส กลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีอายุ 5-11 ปี รับเข็มที่ 1 เข็ม 2 และเข็มที่ 3 ขึ้นไปแล้วจำนวนเท่าไร เช็คเลย

นับจากไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนการได้รับวัคซีนโควิดสะสม (28 ก.พ.64 - 30 ส.ค.2565) รวม 142,712,391โดส

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีนโควิด-19  วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ยอดฉีดทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 13,763 โดส แยกเป็น

 • เข็มที่ 1 : 1,499 ราย
 • เข็มที่ 2 : 1,548 ราย
 • เข็มที่ 3 ขึ้นไป : 10,716 ราย

 

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 142.71 ล้านโดส กลุ่มเป้าหมายหลักได้รับแล้วเท่าไร

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 57,251,528 ราย(คิดเป็น 82.3% ของประชากร)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 53,709,833 ราย(คิดเป็น 77.2% ของประชากร)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 ขึ้นไป สะสม : 31,751,030 ราย(คิดเป็น 45.6% ของประชากร)
   

ผลการให้วัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก เดือนมีนาคม 2565

 

ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 12,704,543 ราย

 

 • เข็มที่ 1  จำนวน 10,746,955 โดส คิดเป็น 84.6%
 • เข็มที่ 2  จำนวน 10,248,312 โดส คิดเป็น 80.7%        
 • เข็มที่ 3  จำนวน 6,433,243 โดส คิดเป็น 50.6%    
   

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 142.71 ล้านโดส กลุ่มเป้าหมายหลักได้รับแล้วเท่าไร

 

ผู้ที่มีอายุ 5-11 ปี จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 5,150,082 ราย

 

 • เข็มที่ 1  จำนวน 3,301,711 โดส คิดเป็น 64.1%    
 • เข็มที่ 2  จำนวน 2,419,741 โดส คิดเป็น 47.0%
   


ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19