รวมจุดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2565 เดือน ก.ค.- ส.ค. มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่  

26 กรกฎาคม 2565

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2565 โรงพยาบาลใน กทม. เดือนกรกฎาคม - 31 สิงหาคมนี้ มีที่ไหนบ้าง อัพเดทจุดให้บริการ พร้อมวัน เวลาเพื่อเข้ารับบริการได้ที่นี่  

การประกาศเตือนของ องค์การอนามัยโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตอบอุ่นซีกโลกใต้ รวมทั้งประเทศไทยให้เตรียมรับมือ โรคไข้หวัดใหญ่ และไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) โดยรณรงค์ให้รับการฉีดวัคซีนซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ความรุนแรงของโรค และลดความเสี่ยงการติดเชื้อดังกล่าวได้ 

 

วันนี้ "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรีในพื้นที่ของ กทม.สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ส.ค.65 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด 
โดยสามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ทางแอปฯ "เป๋าตัง" หรือ Walk in เข้ารับบริการได้กรณีไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านแอปฯ ในโรงพยาบาลและจุดให้บริการต่าง ๆ  


กลุ่มเสี่ยงที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

1.หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

2.เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี

3.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค

 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • หอบหืด
 • หัวใจ
 • หลอดเลือดสมอง
 • ไตวาย
 • ผู้ป่วยมะเร็งระหว่างรับยาเคมีบำบัด
 • เบาหวาน

4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

6.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

7.โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กก. หรือ ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก./ตรม.)
 

จุดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 • ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ และหยุดพักกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.) ณ อาคาร ภปร ชั้น 16 ห้องเบอร์ 21 รพ.จุฬาลงกรณ์ 
 • เปิดให้บริการ Walk in หรือ นัดหมายล่วงหน้าได้ที่โทร. 02-256-4185 หรือ 02-256-4210 

สอบถามเพิ่มเติมคลินิกเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม โทร.02-256-5427

นอกจากนี้ยังสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ในโรงพยาบาล สังกัดของ กทม. ดังนี้ 

โรงพยาบาลกลาง

 • ให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น. ชั้น 3 ห้องตรวจส่งเสริมสุขภาพ 
 • โทร. 0 2225 1354

 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

 • ให้บริการในวันจันทร์-วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น. จองผ่าน ศูนย์ BFC  ให้บริการฉีดวัคซีน ณ คลินิกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
 • โทร. 0 2289 7000-4

 

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

 • วันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ 
 • วันอังคาร ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น. ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์  
 • โทร. 0 2429 3575- 81 ต่อ 8589

 

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

 • วันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประกันสังคม ชั้น 2 
 • โทร. 0 2543 2090

 

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

 • วันจันทร์- วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น. ที่คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ 
 • โทร. 0 2327 3049

 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

 • วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น.
 • โทร. 0 2444 0163 กด 0

 

โรงพยาบาลสิรินธร

 • วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-11.00 น. ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2
 • โทร. 0 2328 6760

 

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

 • วันจันทร์ -วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น. คลินิกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ห้องหัตถการ 8 หน่วยตรวจ PCU แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 
 • โทร. 0 2452 7999

 

โรงพยาบาลคลองสามวา

 • วันจันทร์ -วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-14.00 น. อาคารผู้ป่วยนอก
 • โทร. 06 4557 6009

 

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-11.00 น. อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 
 • โทร.0 2180 0201-3 ต่อ 103,104

 

เอกสารประกอบ

 • นำบัตรประจำตัวประชาชน
 • สูติบัตร 


ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ครอบคลุมการป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ตามที่ องค์การอนามัยโลกกำหนด ดังนี้ 

 • an A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09-like virus
 • an A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus 
 • a B/Austria/1359417/2021 (B/ictoria lineage)-like virus.)