svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คด่วน! สมัครสอบก.พ. 65 รอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป คลิกที่นี่

26 มิถุนายน 2565

เช็คด่วน! สำนักงานก.พ. เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2565 เริ่มวันนี้ - 1 ก.ค. 65 ตรวจสอบช่องทางการสมัครพร้อมรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

27 มิถุนายน 2565 สำนักงาน ก.พ.ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามาารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2565 สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2565 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถสรรหาบุคคลเข้าสู่ส่วนราชการได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 


การรับสมัครสอบ 

1.ผู้สอบผ่านการสอบของส่วนราชการ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง 
ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ "การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจําปี 2565" ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มชําระเงิน

 • ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ "การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจําปี 2565" หัวข้อย่อย "สมัครสอบ ภาค ก. พิเศษ" ให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ 
 • ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 2 หน้า หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 
 • กรณีที่แบบฟอร์มการชําระเงินสูญหาย หรือ กรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์ แบบฟอร์มการชําระเงิน ผู้สมัครสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงินได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยเข้าไปที่ หัวข้อย่อย "ค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงิน" กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก และสั่งพิมพ์ใหม่ได้ 

วิธีการชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

ช่องทางที่ 1 ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย 

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบว่า ไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาที่ชําระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชําระเงินแล้ว 

 

ช่องทางที่ 2 ชําระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยนําแบบฟอร์มการชําระเงิน ตามข้อ 3.1 ขั้นตอนที่ 1 (2) ไปทํารายการ ชําระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

 • เลือกประเภทบริการ "บริการอื่น ๆ"
 • เลือก "ชําระ ค่าบริการ/เติมเงินมือถือ"
 • เลือก "สาธารณูปโภค/อื่น ๆ"
 • เลือก "ระบุรหัสบริษัท/Biller ID" แล้วระบุรหัส บริษัทเป็น "92474"

โดยต้องชําระเงินภายในเวลา 00.01 - 22.00 น. ของวันตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด และให้เก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย 


ช่องทางที่ 3 ชําระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน "Krungthai Next" โดยผู้สมัครสอบที่มี บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการแอปพลิเคชัน "Krungthai Next" แล้ว 

 

สามารถนํารหัส QR Code ในแบบฟอร์มการชําระเงินไปทํารายการชําระเงินผ่านแอปพลิเคชัน "Krungthai Next" และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกําหนดไว้ โดยต้องชําระเงินภายในเวลา 00.01 - 22.00 น. ของวันตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด และให้เก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครสอบได้ชําระเงินค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

 


ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ 

หลังจากที่ได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปแล้ว 2 วันทําการ ให้ผู้สมัครสอบ เข้าไปที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ "การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจําปี 2565" หัวข้อย่อย "ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ" และกรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ 

 

เงื่อนไขการสมัครสอบ 

 • ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 • ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา เมื่อชําระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ 
 • ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับ วุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันหรือต่ํากว่าได้

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ สามารถตรวจสอบข้อมูลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ "ตรวจสอบข้อมูลผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป" 

 

การกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เป็นไปตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

 

สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th

 • หัวข้อ "การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจําปี 2565 " 
 • หัวข้อย่อย "ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ"

 

และประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th

 • หัวข้อ "การสอบภาค ก. พิเศษ สําหรับ ผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจําปี 2565"
 • หัวข้อย่อย "ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ" หรือ "ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ" 

 

อ่านรายละเอียด ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปี 2565