เปิดเทอม 2565 "เสมาโพล" ห่วงติดเชื้อโควิดในโรงเรียน

11 พ.ค. 2565 | 03:19 น.

เปิดเทอม 2565 "เสมาโพล" เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ 65% ห่วงติดเชื้อโควิดในโรงเรียน โดยประชาชน 47% มีความเชื่อมั่นต่อการเปิดภาคเรียนของ ศธ. ด้วยรูปแบบ On-site ยังไม่แน่ใจ 36% และ ไม่เชื่อมั่น 16%

กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เผยว่า "เสมาโพล"ดำเนินการสำรวจ เปิดเทอม 2565 “ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการเปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ"  จำนวนทั้งสิ้น 17,308 หน่วยตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2565 พบว่า ประชาชน 47% มีความเชื่อมั่นต่อการเปิดภาคเรียนของ ศธ. ด้วยรูปแบบ On-site ยังไม่แน่ใจ 36% และ ไม่เชื่อมั่น 

 

ประชาชนส่วนใหญ่ 65.60% กังวลเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน 23.32% ระบุว่ามาตรการที่จะสร้างความมั่นใจมากที่สุดสำหรับการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On-site ในโรงเรียน คือ มาตรการสวมหน้ากากอนามัย

 

สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้

 

1. ความเชื่อมั่นต่อการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยรูปแบบ On-site : ประชาชนส่วนใหญ่ 47.50% ระบุว่ามีความเชื่อมั่น รองลงมา 36.28% ระบุว่าไม่แน่ใจ ส่วน16.22% ระบุว่าไม่เชื่อมั่น 
 

 

 

2. ความคิดเห็นต่อทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนของนักเรียนในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน : ประชาชนส่วนใหญ่ 54.13% เห็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบันควรปรับเปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ที่โรงเรียนตามปกติ รองลงมา 31.16% ระบุว่า ควรจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online สลับวันกับ On-site ที่โรงเรียน และ14.71% ระบุว่าควรเรียนรูปแบบ Online

 

3. ข้อกังวลเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน : ประชาชนส่วนใหญ่ 65.60% ระบุว่าประเด็นที่เป็นข้อกังวลเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน คือ กังวลเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ในโรงเรียน รองลงมา 8.20% ระบุว่ากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ให้แก่บุตรหลาน 7.90 % ระบุว่ากังวลเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ในระหว่างการเดินทางไปโรงเรียน ส่วนประชาชน 18.30% ระบุว่า ไม่มีข้อกังวลใด ๆ 


4. มาตรการที่จะสร้างความมั่นใจต่อการเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน: ประชาชน
ส่วนใหญ่ 23.32% ระบุว่ามาตรการที่จะสร้างความมั่นใจมากที่สุดสำหรับการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On-site ในโรงเรียน คือ มาตรการสวมหน้ากากอนามัย รองลงมา 19.94% ระบุว่ามาตรการฉีดวัคซีนครู อาจารย์ และนักเรียนให้ครอบคลุม 16.63%ระบุว่ามาตรการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค 13.61% ระบุว่ามาตรการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิ-19 และ11.27% ระบุว่า มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ส่วน 15.23% ระบุว่าไม่มีมาตรการใดที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้

 

5. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ ประชาชนมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) เห็นด้วย โดยโรงเรียนต้องเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด อาทิ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก 100%  ล้างมือ ตรวจหาเชื้อด้วย ATK เมื่อมีอาการหรือเสี่ยง และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกัน  2) เห็นด้วย เพราะการเปิดเรียนรูปแบบ on site จะทำให้เด็กๆ ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ตามพัฒนาการของวัย และกลับมามีสังคมกับเพื่อนๆ และ 3) ไม่เห็นด้วย เนื่องจากในปัจจุบันยังคงมียอดผู้ติดเชื้อสูง ทำให้นักเรียนมีความเสี่ยง ดังนั้นจึงควรจัดการเรียนการสอนแบบอื่นจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น ตามลำดับ