เสียภาษี ต่อทะเบียนรถออนไลน์ 2565 กรมการขนส่งทางบก แนะ 3 ขั้นตอนง่ายๆดูเลย

24 เม.ย. 2565 | 21:04 น.

เสียภาษี ต่อทะเบียนรถออนไลน์ กรมการขนส่งทางบก แนะ 3 ขั้นตอน ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ป้องกันโควิด ทำด้วยตัวเองง่าย ๆ ดูวิธีลงทะเบียนอ่านเลย

เสียภาษี ต่อทะเบียนรถออนไลน์ 2565 กรมการขนส่งทางบก ให้ประชาชนเสียภาษี ต่อทะเบียนรถ สามารถผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางไปถึงที่ให้เสียเวลา โดย กรมการขนส่งทางบก แนะวิธีชำระภาษีออนไลน์ 3 ขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนที่หนึ่ง

ตรวจสอบวันครบอายุภาษีรถประจำปีวางแผนชำระภาษีล่วงหน้า

  • ไปที่เว็บไซต์  https://eservice.dlt.go.th/
  • เมนูสอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี
  • หากเป็นรถที่เข้าข่ายต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อน ระบบจะแจ้งให้เจ้าของทราบด้วย ซึ่งเมื่อทราบวัน ครบกำหนดแล้ว สามารถวางแผนชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ 90 วันก่อนวันครบกำหนดชำระภาษี

 

ขั้นตอนที่สอง

เตรียมเอกสารหลักฐาน

  • คู่มือรถฉบับจริง หรือ สำเนา
  • หลักฐานการทำประกันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  • รถที่เข้าข่าวต้องตรวจสภาพ เช่น รถยนต์ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ให้นำรถเข้าตรวจกับสถานตรวจสภาพรถก่อน

เสียภาษีออนไลน์ 2565

ขั้นตอนที่สาม

ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์

  • คลิกไปที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ 
  • แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax
  • รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ.

 

ที่มา:กรมการขนส่งทางบก