svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สธ.เปิด 10 อันดับพฤติกรรมคนไทยเสี่ยง โควิด-19 เตือนให้ระมัดระวัง

09 เมษายน 2565

สธ.เปิด10 อันดับพฤติกรรมคนไทยเสี่ยงโควิด-19 เตือนระมัดระวังตัว เมื่อสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรตรวจคัดกรองตัวเองด้วยชุดตรวจATK

กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เปิดเผยผลการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในประเด็นความตระหนักรู้ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล(Universal Prevention)  ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 

โดยความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12 ระหว่างวันที่ 5 – 31 มีนาคม 2565 มีผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวนทั้งสิ้น  113,847 คน อายุเฉลี่ยระหว่าง 25 - 26 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผลการสำรวจ พบว่า มากกว่าร้อยละ 30 ของประชาชนคนไทยทั่วประเทศมีความตระหนักรู้ต่อการป้องกันโรคโควิด 19 ที่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 

 

สำหรับ 10 พฤติกรรมเสี่ยงโควิด-19

 

  • อันดับ 1 ไม่ได้แยกกินอาหารกับครอบครัวหรือเพื่อน ร้อยละ 36.1

 

  • อันดับ 2 รู้สึกเบื่อหน่ายกับข้อห้ามการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทำกิจกรรม ร้อยละ 35.1

 

  • อันดับ 3 รู้สึกกลัวต่อการใช้ ATK ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ร้อยละ 30.5

 

  • อันดับ 4 ไม่รู้ว่าผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันสูง เป็นกลุ่มเสี่ยงหากติดโควิดจะเกิดความรุนแรงถึงชีวิต ร้อยละ 22.6

 

  • อันดับ 5 ไม่ได้ทำความสะอาดพื้นผิวที่ถูกสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิด ราวบันได้ ร้อยละ 12.4

 

  • อันดับ 6 ไม่รู้สึกว่าการสวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าอีกชั้นเป็นเรื่องสำคัญ ร้อยละ 12

 

  • อันดับ 7 ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านได้ ร้อยละ 5.3

 

  • อันดับ 8 ไม่รู้ว่าโควิดเป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายง่ายและติดเชื้อกันได้อย่างรวดเร็ว ร้อยละ 3.9

 

  • อันดับ 9 ไม่พร้อมที่จะตรวจ ATK แม้รู้ตัวว่ามีความเสี่ยง ร้อยละ 2.3

 

  • อันดับ 10  ไม่ได้ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หลังสัมผัสสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรค ร้อยละ 1.6

 

ดังนั้นขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนร่วมกันรณรงค์สร้างพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention : UP)  เพื่อเป็นเกราะป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในขณะนี้ 

 

เมื่อสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรตรวจด้วยชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ด้วยตนเอง (ATK) หรือไปรับบริการตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมกับย้ำเตือนตัวเองและทุกคนในครอบครัวทุกกลุ่มวัย ปฏิบัติตามคำแนะนำตามมาตรการป้องกันการติดโรคโควิด 19 ขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาลอย่างเคร่งครัด          
        

เน้นมาตรการ D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากากทุกครั้ง-ล้างมือบ่อย ๆ-ตรวจเร็วควบคุมไว-ไปไหนสแกนไทยชนะ