svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อยากทำ วัคซีนพาสปอร์ต Vaccine passport ต้องทำอย่างไร

12 มีนาคม 2565

อยากทำ วัคซีนพาสปอร์ต Vaccine passport ต้องทำอย่างไร เช็คขั้นตอนง่ายๆ พร้อมเอกสารหลักฐาน เเละสถานที่จัดทำวัคซีนพาสปอร์ต ที่นี่

“วัคซีนพาสปอร์ต Vaccine passport” ถือเป็นเอกสารยืนยันหรือใบรับรองของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 โดส เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรการในการคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกของประเทศนั้นๆ

 

ระบบนัดหมายทำ Vaccine Passport

ขั้นตอนขอ “วัคซีนพาสปอร์ต” ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมมี 7 ขั้นตอน 

 1. กดเมนู International Certificate
 2.  เลือกที่เมนู ขอหนังสือรับรอง
 3. กรอกข้อมูลออกหนังสือเดินทาง
 4. โหลดภาพหลักฐานฯ หน้าพาสปอร์ต และเอกสารรับรองฉีดวัคซีน
 5.  เลือกสถานที่จัดส่ง
 6. เลือกช่องทางชำระเงิน
 7. สุดท้ายกดยืนยันขอออกหนังสือรับรอง

 

หากต้องการวัคซีนพาสปอร์ต แบบ Walk-in สิ่งที่ต้องเตรียม 

 1. หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน
 2. หนังสือเดินทาง (passport) และบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
 3. ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส ออกให้โดยสำนักอนามัย หรือโรงพยาบาลผู้ดูแลในการฉีดวัคซีน ใบรับรองต้องมี QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีน
 4. ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรอง 50 บาท ต่อเล่ม
 5.  กรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจตัวจริงและสำเนา บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาพร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้เรียบร้อยของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจ

 

สถานที่จัดทำวัคซีนพาสปอร์ต 

 1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโทร. 0-2134-0134 อีเมล์: [email protected]
 2. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทาง และท่องเที่ยวสถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรีเปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)โทร. 0-2590-3430 อีเมล์ : [email protected]
 3. กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ให้บริการเฉพาะวันจันทร์และวันพุธ เวลา 09.00-12.00 น. โทร.0-2590-3232
 4. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) บางเขน กทม. ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขตฤกษ์) โทร. 0-2521-0943-5
 5. ระดับเขต : สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา
 6. ระดับจังหวัด : 92 แห่ง และอาจขยายไปยังโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มเติมในอนาคต