TPMAP เผยปี 65 ยอดจนในไทยพุ่งเกินล้านคน

10 ก.พ. 2565 | 11:53 น.

TPMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) อัปเดตข้อมูลภาพรวมคนจนประเทศไทย ปี 65 รวม 1,025,782 คน

TPMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) ได้อัปเดตข้อมูลภาพรวมคนจนประเทศไทย ปี 2565 รวม 1,025,782 คน จากประชากรสำรวจ 36,103,806 คน เพิ่มขึ้น 42,466 คน จากปี 2562

TPMAP เผยปี 65 ยอดจนในไทยพุ่งเกินล้านคน

ข้อมูลจาก TPMAP เกิดขึ้นจากการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ โดยตั้งต้นจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จากกรมการพัฒนาชุมชนและข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจากกระทรวงการคลัง มายืนยันซึ่งกันและกัน เพื่อตามหา "คนจนเป้าหมาย"

 

 

โดย TPMAP สามารถระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น ซึ่งทำให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบาย โครงการในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้ โดย TPMAP เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ เนคเทค สวทช.

ล่าสุด รัฐบาลได้มอบนโยบายใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็นเครื่องมือในการชี้เป้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ที่จะต้องดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอยู่ในระดับที่น่าพอใจภายในปี 2565 ในการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

 

โดยมี ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รักษาการ รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ หัวหน้าทีมวิจัย และดร.อานนท์ แปลงประสพโชค นักวิจัย ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) ร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 65