กู้เงินหมื่นล้านสร้าง"รถไฟฟ้าสายสีส้ม" ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศก.คลังแล้ว

05 กุมภาพันธ์ 2565

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการกู้เงินสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) วงเงิน 10,800 ล้านบาท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 20 (4) และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) วงเงิน 10,800,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยล้านบาทถ้วน) โดยวิธีการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan ) กับสถาบันการเงิน 
 

 

2. การเบิกเงินกู้ กระทรวงการคลังจะทยอยเบิกเงินกู้ นับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 โดยจะแจ้งผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
 

 

3. อายุเงินกู้ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ครบกำหนดในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 

 

4. อัตราดอกเบี้ย 

 

4.1 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง บวกส่วนต่างร้อยละ 0.395 (ศูนย์จุดสามเก้าห้า) ต่อปี 

 

4.2 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง หมายความว่า อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ 6 เดือน (BIBOR 6 M ) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

4.3 การปรับอัตราดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลง โดยอัตราดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ณ วันเบิกเงินกู้ สำหรับการใช้อัตราดอกเบี้ย ในงวดต่อ ๆ ไป จะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ณ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ย ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 วัน นับตามจำนวนวันที่ เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง ชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 และ ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 

 

5. การชำระดอกเบี้ย ตลอดเวลาที่สัญญายังมีอายุอยู่ให้แบ่งช าระดอกเบี้ยปีละสองงวด คือ วันที่ 9 มิถุนายน และ 9 ธันวาคม ของทุกปี สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระพร้อมต้นเงินกู้ ณ วันสิ้นสุดตามสัญญากู้ยืมเงิน

 

หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวเข้ารวมเพื่อคำนวณดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ ยกเว้นการชำระต้นเงินกู้งวดสุดท้ายให้คำนวณดอกเบี้ย จนถึงวันก่อนวันชำระหนี้

 

6. การชำระคืนต้นเงินกู้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนด ได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ โดยกระทรวงการคลังจะชำระดอกเบี้ยคงค้างของต้นเงินกู้ที่ค้างชำระ พร้อมกับการชำระคืน ต้นเงินกู้ก่อนกำหนดนั้น

 

ทั้งนี้ดอกเบี้ยคงค้างให้คำนวณนับตั้งแต่วันที่กระทรวงการคลังชำระคืน ดอกเบี้ยครั้งล่าสุดจนถึงวันก่อนวันที่กระทรวงการคลังชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนด โดยหากวันครบ กำหนดชำระคืนต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระคืน ในวันท าการถัดไป

 

7. ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

ชุณหจิต สังข์ใหม่
รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กู้เงินหมื่นล้านสร้าง"รถไฟฟ้าสายสีส้ม" ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศก.คลังแล้ว กู้เงินหมื่นล้านสร้าง"รถไฟฟ้าสายสีส้ม" ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศก.คลังแล้ว