กทม.แนะมาตรการป้องกันโควิด-19 "วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว" เทศกาลตรุษจีน

27 มกราคม 2565

กทม.แนะนำมาตรการป้องกันโควิด-19 ในเทศกาลตรุษจีน "วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว" ต้องปฏิบัติอย่างไร แนะแจกอั่งเปาแบบออนไลน์

กรุงเทพมหานคร(กทม.) แนะนำมาตรการป้องกันโควิด-19 ในเทศกาลตรุษจีน วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

กทม.แนะมาตรการป้องกันโควิด-19 "วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว" เทศกาลตรุษจีน

วันจ่าย

 

 1. เลือกซื้ออาหารเซ่นไหว้ จากแหล่งจำหน่ายหรือจากผู้ประกอบการที่เชื่อถือได้ หรือมีเครื่องหมายรับรองของทางราชการหรือช่องทางออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ
 2. มีการล้างวัตถุดิบอาหาร ผัก ผลไม้ ให้สะอาด ปลอดภัย
 3. จัดเก็บอาหารประเภทปรุงสำเร็จในภาชนะที่สะอาดที่มีการปิดมิดชิด
 4. วางแผนการซื้อของไหว้ล่วงหน้าเพื่อลดเวลาในการเลือกซื้อของในตลาด
 5. สถานประกอบการทำความสะอาดรับตรุษจีน

กทม.แนะมาตรการป้องกันโควิด-19 "วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว" เทศกาลตรุษจีน

วันไหว้

 

 1. ปรุงอาหารให้สุกอย่างทั่วถึงและอุ่นอาหารซ้ำทุก 2 ชั่วโมงก่อนบริโภค
 2. จัดสถานที่ไหว้บรรพบุรุษในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
 3. สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลาดเวลา
 4. ทำความสะอาดมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
 5. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร
 6. หากเจ็บป่วย มีไข้ จาม ไม่ควรเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคลในครอบครัว
 7. ใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารเฉพาะบุคคล
 8. ลดการเผากระดาษไหว้

 

กทม.แนะมาตรการป้องกันโควิด-19 "วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว" เทศกาลตรุษจีน

 

วันเที่ยว

 1. ใช้บริการร้านอาหาร ศาสนาสถาน สถานที่จัดงานที่ผ่านมาตรฐาน Covid Free Setting
 2. แจกอั่งเปาแบบออนไลน์(E-อั่งเปา)

 

กทม.แนะมาตรการป้องกันโควิด-19 "วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว" เทศกาลตรุษจีน

ข้อมูลจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 17 มกราคม 2565

 

แนะนำวิธีลดมลพิษจากการจุดธูปในเทศกาลตรุษจีน

 

สำหรับศาสนสถาน ศาลเจ้า และสถานที่จัดงานตรุษจีน

 • จัดกระถางธูปจำนวนเท่าที่จำเป็น
 • จัดวางกระถางธูปด้านนอกอาคาร
 • จัดเจ้าหน้าที่เก็บธูปในกระถางและดับไฟธูปทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการไหว้
 • งดเว้นการเผากระดาษไหว้

 

สำหรับประชาชน

 • จุดธูปเท่าที่จำเป็นหรือใช้ธูปที่มีมลพิษน้อย
 • จุดธูปหรือเทียนไฟฟ้า
 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีควันธูปหนาแน่น

 

กทม.แนะมาตรการป้องกันโควิด-19 "วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว" เทศกาลตรุษจีน

 

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์