ศบค.เปิดแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทย ปี 2565

07 ม.ค. 2565 | 07:38 น.

ศบค.เปิดแผนการจัดบริการวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย ในปี 2565 มี 3 กลุ่มเป้าหมาย เดินหน้าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ฉีดเข็มที่ 4 บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 ม.ค.65 ช่วงหนึ่งถึงแผนการจัดบริการวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทยในปี 2565 ว่า ปี 64 ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ ขณะนี้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 105 ล้านโดส สำหรับปี 65 ทางกระทรวงสาธารณสุข เสนอแผน มีเป้าหมายการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในปี 65 ดังนี้ 

 

 • ผู้ที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นที่ยังไม่เคยรับการฉีดวัคซีน สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนแบบ walk-in ได้ตามสถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครกําหนดไว้ 
 • ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือผู้ที่เคยติดเชื้อทุกราย จะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้ใช้ภายใต้คําแนะนําที่มีผลงานทางวิชาการรับรอง 
 • กลุ่มเป้าหมายอายุ 5-12 ปี สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง

ศบค.เปิดแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทย ปี 2565

แนวทางการดําเนินงานตามแผนการจัดบริการวัคซีนปี 2565

1.สร้างกลยุทธ์เพื่อยกระดับความครอบคลุมและเสริมศักยภาพการให้บริการวัคซีนโควิด-19

 • กระจายจุดฉีดให้ทั่วถึงในทุกจังหวัด มีจุดฉีดที่ระดับ รพ.สต./คลินิกเวชกรรม
 • มีวัคซีนพร้อมในทุกพื้นที่ มีคลังวัคซีนประจําเขตสุขภาพ/จังหวัด และ รพ.สต.ทุกแห่ง มีการสํารองวัคซีน AstraZeneca และ Sinovac
 • ประชาชนเข้ารับบริการได้ทันที (Any where, any regimen, any target and any time) 
 • เร่งรัดฉีดวัคซีนกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ กลุ่ม 608 และกลุ่มเด็ก 
 • ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการค้นหากลุ่มที่มีความครอบคลุมวัคซีนเข็มที่ 1 ต่ำ ได้แก่ กลุ่มประชากรที่มิใช่สัญชาติไทยในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก 

2. แผนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น อย่างน้อย 20 ล้านคน ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2565

 • เข็มที่ 3 ในประชาชนทั่วไป ได้แก่ กลุ่ม 608 เจ้าหน้าที่ด้านหน้า อสม. ผู้ประกันตน ประชาชนทั่วไป 
 • เข็มที่ 4 ในบุคลากรทางการแพทย์
 • ผู้มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 

 

3.จัดหาวัคซีน Pfizer ขนาดโดสเด็ก จํานวน 10 ล้านโดส เพื่อวางแผนฉีดในเด็กอายุ 5-11 ปี โดยผ่านระบบสถานศึกษา 

 

4.เร่งรัดการขึ้นทะเบียนการฉีดวัคซีนเชื้อตายสําหรับฉีดในกลุ่มเป้าหมายที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

 

ศบค.เปิดแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทย ปี 2565


แผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เดือนมกราคม 2565 

แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 สําหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 10/2564 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

 

ศบค.เปิดแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทย ปี 2565