โอมิครอน ป่วน !อุบลราชธานี จังหวัดสั่งปิด ร.ร. - ร้านอาหาร(แอร์)- ฟิตเนส 14วัน

03 ม.ค. 2565 | 10:58 น.

คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี สกัด "โอมิครอน" ปิดสถานที่เสี่ยง โรงหนัง - ฟิตเนส -ลานกีฬา ขณะโรงเรียน ให้เรียนแบบออนไลน์ ส่วนร้านอาหารมีแอร์ ห้ามนั่ง ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4-17 มกราคม 2565 หลังยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง

3 ม.ค.2565 - นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามใน คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3/2565 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 เป็นการชั่วคราว 

ระบุ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของประเทศไทยและในจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น

 

ดังนั้น เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๗ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗)
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

โอมิครอน ป่วน !อุบลราชธานี จังหวัดสั่งปิด ร.ร. - ร้านอาหาร(แอร์)- ฟิตเนส 14วัน

โอมิครอน ป่วน !อุบลราชธานี จังหวัดสั่งปิด ร.ร. - ร้านอาหาร(แอร์)- ฟิตเนส 14วัน

ข้อ ๒ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๐) ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ จึงให้ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว ได้แก่

 

  1. ให้โรงเรียน หรือสถานศึกษา งดการเรียนการสอนที่ใช้อาคาร (แบบ On Site) โดยให้มี
  2. การเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลัก (On air) ระบบอินเตอร์เน็ต (On line) แอปพลิเคชั่น(On demand) และการให้แบบฝึกหัต ให้การบ้านไปทำที่บ้าน (On hand) ตามความเหมาะสม
  3. โรงภาพยนตร์ ทุกแห่ง
  4. สถานออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ทุกแห่ง
  5. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ปิดให้บริการในส่วนที่เป็นห้องปรับอากาศโดยให้บริการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เพื่อน้ำกลับไปบริโภคที่บ้านหรือสถานที่อื่น ๆ (Take Away)สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีพื้นที่เปิด ที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี สามารถเปิดให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้
  6. ให้ปิดลานกฬา สนามกิฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย ที่ใช้ในการแข่งขัน ฝึกซ้อม และ
  7. เล่นกีฬาประเภทที่มีการสัมผัสกันระหว่างผู้เล่น เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ

 

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่จะแข่งขันให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้เล่นกรรมการ ผู้จัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันต้องจัดให้มีการตรวจ ATK ก่อนการแข่งขันไม่น้อยกว่า 48 ชั่งโมง

 

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราซการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

 

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓อ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565