แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต พลิกประวัติผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
07 ธ.ค. 2564 เวลา 18:00 น. 5.2k

อาลัย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน ถึงแก่กรรม หลังป่วยจากอาการมะเร็งลุกลาม เปิดประวัติ พร้อมผลงานสำคัญที่นี่

หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก เสถียรธรรมสถาน Sathira Dhammasathan ออกหนังสือแถลงการณ์เกี่ยวกับอาการป่วยของ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ว่าแพทย์ตรวจพบ เชื้อลุกลามของโรคมะเร็งที่กระเพาะอาการระยะสุดท้าย หลังจากที่ก่อนหน้านี้เข้ารับการรักษาจนสามารถควบคุมอาการของโรคได้แล้ว กระทั่งล่าสุดเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่สอง แจ้งข่าวการถึงแก่กรรมของ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ในช่วงค่ำของวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา สิริอายุ 68 ปี 1 เดือน 7 วัน 

ฐานเศรษฐกิจ พาไปเปิดประวัติและทำความรู้จักกับ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อร่วมอาลัยการจากไป 

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต นามเดิม ศันสนีย์ ปัญญศิริ (ตุ๊กตา) เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2496 เป็นบุตรีของ นายเฉลียว จรัสศรี นายอำเภออำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นางจำลอง พรหมินทะโรจน์ ครูประจำโรงเรียนบางปะหัน (เชื่อมประชานุกูล) มีพี่สาว 1 คน ชื่อ สายสัมพันธ์ ปัญญศิริ หรือ ตุ๋มติ๋ม

ประวัติการศึกษา 

  • ชั้นอนุบาล -โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา Archived 2019-02-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  • ประถมศึกษาปีที่ 1–4 โรงเรียนบางปะหัน (เชื่อมประชานุกูล)
  • ประถมศึกษาปีที่ 5–7 โรงเรียนประตูชัย Archived 2018-11-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)

ปี พ.ศ. 2528 : จบปริญญาตรีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี พ.ศ.2550 : ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2552 : ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี พ.ศ. 2557 : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการทำงาน 

ปี พ.ศ. 2519-2523 เจ้าหน้าที่ PR สถานออกกำลังกายและเสริมความงามครบวงจร World Club กระทั่งในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2523 ได้สละทางโลกเข้าสู่บวรพุทธศาสนาด้วยการบวชชี ที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต โดยมี พระครูภาวนาภิธาน เป็นพระอุปัชฌาย์

ในปี 2530 ได้ก่อตั้ง "เสถียรธรรมสถาน" ขึ้นเพื่อเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างศานติโดยมีพระธรรมนำทางในทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตายเพื่อสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข ทั้งยังสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งงานเชิงรุกและเชิงรับ อาทิ โครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์, โรงเรียนพ่อแม่, อารยตาราภาวนาวิชชาลัย, สาวิกาสิกขาลัย

โครงการเยาวชน บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา, รางวัล International Tara Awards รางวัลสำหรับคนปลุกสังคมด้วย "หัวใจโพธิสัตว์" , ISV Club (International Spiritual Volunteer Club), CSV Club (Community Spiritual Volunteer Club) , ธรรมชาติบำบัด และการเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ต่อมาในปีพ.ศ. 2551 ได้ก่อตั้ง สาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคมเพื่อส่งเสริมคนให้เป็นอริยชน รู้จักการใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต นำหลักพุทธธรรมไปช่วยเยียวยาผู้อื่นและสังคมโดยจัดกระบวนการศึกษาเรียนรู้เพื่อการบรรลุธรรมในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ในปีพ.ศ. 2560 ได้ก่อตั้ง ธรรมาศรม (Mindfulness Hospital) ที่มีนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยให้คนทุกช่วงวัยใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย สามารถบริหารเวลาได้อย่างมีคุณค่า ใช้เวลาร่วมกันอย่างประเสริฐสุดในขณะที่มีกันและกัน นอกจากนี้ยังได้จัดตั้ง กองทุนเสถียรธรรม โดยมี เสถียร เสถียรสุต เป็นประธาน และ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นผู้อำนวยการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่ธรรมะแก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

แม่ชีศันสนีย์ มีบทบาททั้งในระดับชาติและระดับโลกมากมาย อาทิ เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), คณะที่ปรึกษาฝ่ายการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และศูนย์อำนวยการบริหาร "ยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง" ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ "รวมพลังสร้างสุขภาพ" กระทรวงสาธารณสุข

เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 100 ปีพุทธทาสภิกขุ กระทรวงศึกษาธิการ, ที่ปรึกษากรรมการอำนวยการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการกำกับทิศทาง "แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ" มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้เพื่อให้สุขภาพผู้หญิงได้รับความคุ้มครอง (สคส.) 

คณะทำงาน คณะกรรมการการดำเนินงานโครงการวิสาขบูชา พุทธศักราช 2550 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, คณะอนุกรรมการอุปถัมภ์ คณะกรรมการการจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักนายกรัฐมนตรี

รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี

อนุกรรมการการพัฒนาและบูรณาการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

ประธานอนุกรรมการการพิจารณาคัคเลือก 100 ตัวแทนทำดีเพื่อพ่อ ในคณะกรรมการการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, คกก.การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, กรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์

รองประธานอุปถัมภ์โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ พุทธคยา และคณะกรรมการอำนวยการความร่วมมือสร้างคนดีให้มีคุณธรรมโดยธรรมะ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาคีเครือข่ายความร่วมมือสร้างคนดีให้มีคุณธรรมฯ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นต้น 

บทบาทระดับโลก อาทิ การเป็นประธานร่วมขององค์กร THE GLOBAL PEACE INITIATIVE OF WOMEN (GPIW ), UNDP นอกจากนี้ยังเป็นประธานการจัดการประชุมนานาชาติศากยธิดาเพื่อพุทธสาวิกา ครั้งที่ 12 (12th International Sakyadhita Conference on Buddhist Women) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2554 

ในงาน The Living Wellness Foundation ได้มอบรางวัล Spiritual Leadership Award ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณในการยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี ร่วมกับผู้ที่ได้รับรางวัลท่านอื่น ๆ ได้แก่ องค์ทะไลลามะ, Ashley Judd, Kitaro ในขณะที่สารคดีที่ชื่อ A walk of Wisdom ได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสารคดียอดเยี่ยม ของ Santa Barbara International Film Festival

ทั้งยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียติมากมาย อาทิ โล่ประกาศเกียรติคุณ สาขาบุคคลตัวอย่างที่แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี จากศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, โล่เกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, รางวัลผู้นำพุทธโลก (World Buddhist Outstanding Leader Award) ในปี 2557

รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม รางวัลประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย) ในปี 2558 

โล่ประกาศเกียรติคุณ ประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2559 , รางวัล เพชรงามด้านการสาธารณสงเคราะห์ รางวัลสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ประจำปี 2560 ของมหาเถรสมาคม โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเมตตาประทานรางวัล เป็นต้น

ล่าสุดได้รับรางวัล ทูตสันติภาพด้านศาสนสัมพันธ์และสังคมสงเคราะห์ ในการประชุมสันติภาพโลก 2561 ณ ศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน จากองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก  

 

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต พลิกประวัติผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน

ที่มา : ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย 

แท็กที่เกี่ยวข้อง